Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   

Programul de Stat Prima Casă”

 

      Scopul Programului: facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea unei locuinţe prin contractarea

   de credite ipotecare garantate parţial de stat. Detalii

 

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
1524120924-subventionare locuri de munca
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii informează agenții economici că pot depune cereri de rezervare a subvenției unice în mărime de 40 de mii de lei, pentru fiecare loc de muncă creat, până la data de 31 iulie. Cererile pot fi depuse în scris sau prin intermediul portalului E-cerere, în adresa Ministerului Finanțelor.
 
Pentru a solicita subvenția unică agenții economici (investitori) trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe criterii, printre care creșterea efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane, salariul mediu lunar la întreprindere pentru persoanele angajate nu este mai mic decât 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, menținerea posturilor de muncă create pentru cel puțin 3 ani, lipsa restanțelor la achitarea impozitelor şi taxelor față de bugetul public național.
 
Cererile depuse vor fi înregistrate în Registrul acordării subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă, iar solicitantul va fi informat despre recepționarea acesteia în decurs de două zile lucrătoare. Ulterior, acestea vor fi examinate și aprobate, în conformitate cu criteriile de eligibilitate. Cererile depuse după data-limită vor fi examinate la rectificarea bugetului sau în următorul ciclu bugetar.
 
Implementarea mecanismului privind subvenționarea creării locurilor de muncă va contribui la stimularea investițiilor şi creșterea economică, sporirea nivelului ocupării forței de muncă, creșterea plaților la buget consolidat, stimularea angajatorilor pentru încadrarea forței de munca disponibile și crearea de noi locuri de munca,    diminuarea achitării salariilor în plic, și respectiv, diminuarea evaziunii fiscale.

1.aaaaaaaaaaaaComitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” a aprobat astăzi 44 cereri de finanțare nerambursabilă, înaintate de companiile create sau extinse/dezvoltate de migranți sau rudele acestora, în sumă totală de 10,62 milioane de lei. Potrivit estimărilor vor fi create peste 100 locuri noi de muncă, iar investițiile cumulative în economia națională vor constitui 28,20 milioane de lei.

 

Din cele 44 de întreprinderi aprobate pentru finanțare nerambursabilă 43% sunt în faza extinderii/dezvoltării afacerii, iar 57% sunt start – upuri. Totodată, 16 afaceri sunt create de lucrătorii migranți, care s-au întors de peste hotare, iar 28 fiind constituite de rudele de gradul unu ale migranților. Datele statistice mai indică că 31% la sută din afaceri sunt create și administrate de femei, iar 48% de tineri.

 

Cei mai mulți solicitanți, 31 la număr, vor investi în agricultură: cultivarea cerealelor și viței-de-vie, a legumelor în spații protejate, creșterea animalelor și dezvoltarea afacerilor în apicultură. Totodată, 9 beneficiari vor presta servicii de agrement, construcții, sănătate și asistență socială, servicii de morărit și de reparație auto. Alți 4 beneficiari și-au concentrat activitatea în industria de prelucrare și sectorul agroalimentar: fabricarea produselor textile / îmbrăcămintei / pieilor, prelucrarea lemnului, producere de peleți și fabricarea biscuiților.

2.dddd

 

Analiza provenienței remitențelor relevă faptul că cei 44 de solicitanți investesc banii provenite din munca desfășurată în 11 state: Italia – 20 solicitanți; Rusia – 12 solicitanți; Marea Britanie – 3 solicitanți; SUA - 2 solicitanți și câte un solicitant din Belgia, Germania, Israel, Franța, Portugalia, România și Spania.

3.cccAfacerile sunt localizate în 22 raioane și municipiul Chișinău. Din totalul întreprinderilor 5 sunt localizate în mun. Chișinău; 6 în raionul Hîncești; câte 3 în raioanele Florești, Orhei, Telenești; câte 2 întreprinderi în raioanele Anenii Noi, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Nisporeni, Soroca, Sîngerei și câte o întreprinderea în raioanele Cahul, Criuleni, Drochia, Fălești, Glodeni, Rezina, Rîșcani, Șoldănești, Ungheni și UTA Găgăuzia.

 

Din momentul lansării Programului ”PARE 1+1”, 1136 întreprinderi au beneficiat de acces la finanțare. Investițiile în economie sunt estimate la peste 697,97 milioane lei, dintre care circa 215,8 milioane lei constituie suma granturilor aprobate în cadrul Programului. Astfel, la fiecare leu transferat din cadrul Programului sunt atrași cca 3,23 lei investiții în economie.

 

Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranți şi beneficiarii de remitențe. Programul activează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului. Beneficiarii de granturi pot fi lucrători migranți, cetățeni ai Republicii Moldova şi beneficiari de remitențe, rude de gradul I.

4.1 ssss

30656508 1793756920663001 5549461341183410176 nНаблюдательный комитет Программы PARE 1 + 1 утвердил 44 заявки на гранты, представленные компаниями, созданными или развиваемыми мигрантами или их родственниками, на общую сумму 10,62 млн леев. Ожидается, что с помощью этих денег будет создано более 100 новых рабочих мест, а совокупные инвестиции в экономику страны составят 28,2 млн леев.


Из 44 утвержденных к невозвратному финансированию предприятий 43% находятся на стадии расширения/развития бизнеса, а 57% - стартапы. 16 компаний созданы непосредственно трудящимися-мигрантами, вернувшимися из-за границы, а 28 администрируются их родственниками первой степени родства. Статистические данные также показывают, что 31% предприятий созданы и управляются женщинами, а 48% администраторов составляют молодые люди.


Большинство заявителей, 31, будут инвестировать в сельское хозяйство: выращивание зерновых и винограда, овощей в закрытом грунте; животноводство и пчеловодство. В то же время 9 бенефициаров будут оказывать услуги в строительстве, здравоохранении и социальной помощи, рекреации, по помолу зерна и ремонту автомобилей. Еще 4 бенефициара сосредоточат свою деятельность в перерабатывающей промышленности и агропродовольственном секторе: производство текстиля / одежды / кожи, обработка древесины, производство топливных пеллет и печенья.30656615 1793756937329666 2399634928770744320 n


Анализ происхождения денежных переводов показывает, что 44 заявителя вкладывают деньги, заработанные в 11 странах: Италия - 20 заявителей; Россия - 12; Соединенное Королевство - 3 заявителя; США - 2 и по одному заявителю из Бельгии, Германии, Израиля, Франции, Португалии, Румынии и Испании.


30698552 1793756923996334 8087856436970782720 nПредприятия расположены в 22 районах и Кишиневе. Из общего числа 5 предприятий зарегистрированы в муниципии Кишинев; 6 в районе Хынчешть; по 3 в районах Флорешть, Орхей, Теленешть; по 2 предприятия в районах Анений Ной, Кантемир, Кэушень, Чимишлия, Ниспорень, Сорока, Сынжерей и по одной компании в районах Кахул, Криулень, Дрокия, Фэлешть, Глодень, Резина, Рышкань, Шолданешть, Унгень и АТО Гагаузия.


С момента запуска программы PARE 1 + 1, 1136 предприятий получили доступ к финансированию. Инвестиции в экономику оцениваются в 697,97 млн леев, из которых около 215,8 млн леев - это гранты, выданные в рамках данной программы. Таким образом, каждый лей, вложенный проектом, привлекает около 3,23 леев инвестиций в экономику.


Программа PARE 1 + 1 направлена на мобилизацию людских и финансовых ресурсов молдавских трудящихся-мигрантов для устойчивого экономического развития Республики Молдова путем стимулирования создания и развития малых и средних предприятий трудящимися-мигрантами и получателями денежных переводов. Программа работает на основе правила «1 + 1», при котором каждый лей, инвестированный из денежных переводов, дополняется одним леем в форме гранта Программы. Бенефициарами грантов могут быть работники-мигранты, являющиеся гражданами Молдовы и получатели денежных переводов, их родственники первой степени.30704322 1793756987329661 8012880081942740992 n

Vineri, 06 Aprilie 2018 09:14

.

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Victor Tocan

Paste fericitA

1jjjjjjj n editedÎn perioada 26-30 Martie 2018, s-a desfășurat a II-a misiune a experților UE privind dezvoltarea Modelului de Cluster adaptat contextului regional, cu suportul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al Uniunii Europene (TAIEX). Evenimentul face parte din seria celor patru misiuni ale experților UE privind elaborarea metodologiei adaptate contextului național de stimularea a inițiativelor de cluster. 
 
Misiunea a presupus o serie de grupuri tematice desfășurate în 4 regiuni ale țării. Aceasta a debutat la Chișinău, cu participarea reprezentanților Autorităților Publice Centrale, Instituțiilor de Învățământ, Organizațiilor de suport a sectorului IMM și reprezentanții sectorului privat. Totodată, grupuri tematice similare s-au desfășurat la Nisporeni, Cahul și Soroca, reprezentative pentru regiunea Centru, Sud și respectiv Nord. 
 
Scopul grupurilor tematice a fost de a identifica potențialul de dezvoltare al fiecărei regiuni și de a crea un model de colaborare eficient între mediul de afaceri și factorii de decizie, care să contribuie direct la creșterea competitivității locale.29829611 10155482226247333 1110769738 o
 
Experții TAIEX, Daniel Coșniță și Tim Buyse, au remarcat interesul sporit al actorilor implicați la aceste evenimente. În rezultatul desfășurării grupurilor tematice, va fi elaborat un raport privind direcțiile de dezvoltare în cele patru regiuni precum și industriile cu potențial de creștere și clusterizare.
 
În context, Daniel Coșniță, Președintele Asociației Clusterelor din România, a menționat importanța creării unui sistem de concentrare a resurselor la nivel regional dedicat creșterii competitivității sectorului privat.
 
Misiunea s-a finalizat cu sesiunea de totalizare a grupurilor de lucru din regiuni, iar o versiune preliminară de cartografiere a viitorului cluster a fost prezentată de către experți.   
 
Următorul eveniment TAIEX va avea loc la sfârșitul lunii mai, iar în cadrul acestuia va fi generat un model de cluster (pilot). Misiunea se va finaliza cu  desfășurarea unui Atelier de lucru  pentru prezentarea metodologiei de crearea a unui cluster, profilul clusterului generat și schița de proiect al Programului de Suport al Clusterelor în Republica Moldova.
Specialiștii în domeniul economic din toate raioanele țării au participat astăzi, 29 martie, la seminarul de informare „Facilitarea accesului IMM la instrumente de suport în afaceri”, găzduit de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Scopul întrunirii este de a informa  și a asigura o sinergie între reprezentanții Autorităților Publice Locale (APL) și ODIMM privind programele de suport destinate antreprenorilor. DSC 0919 edited
 
În debutul evenimentului, Petru Gurgurov, director general interimar al ODIMM a declarat că parteneriatul cu reprezentanții APL este unul strategic ce asigură interacțiunea eficientă cu mediul de afaceri în regiuni. Prin colaborare continuă antreprenorii pot beneficia de suport și susținere pentru a iniţia şi dezvolta întreprinderi competitive la nivel local. 
 
DSC 0953aaaaaTotodată, a menționat că: “ODIMM continuă implementarea programelor și instrumentelor de suport pentru IMM pe care le adaptează ținând cont de evoluțiile și tendințele social-economice. Una dintre prioritățile activității organizației este crearea unor programe de susținere a întreprinderilor cu potențial de creștere și export”.
 
În context, reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Cezar Ilaș, specialist principal, Direcția politici economice și mediul de afaceri s-a referit la cadrul de politici actual și activitățile Reformei Regulatorii 2017 - 2018. 
 
Coordonatorii programelor ODIMM au prezentat în detaliu procedurile de participare la Programe, criteriile de eligibilitate, actele ce urmează a fi prezentate de către solicitanți şi alte informaţii utile privind programele gestionate de ODIMM.
 
“În acest an ODIMM urmează să lanseze un nou program: START PENTRU TINERI, elaborat în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Acesta vine să substituie Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor,  care a derulat în ultimii nouă ani. Noul Program va oferi tinerilor instrumente de suport mai atractive și inovatoare potențialilor antreprenori din toate regiunile țării”, a evidențiat Ludmila Stihi, șeful Direcției Analiză, inovare și instruire în cadrul ODIMM.DSC 0142aaaa edited
 
Participanții la sesiunea de instruire s-au arătat interesați de programele ODIMM și de consolidarea parteneriatului dintre APL, ODIMM și întreprinzătorii din zonele rurale în scopul dezvoltării sociale și economice a regiunilor.
 
Departamentul Comunicare și Relații Publice
Pagina 1 din 65

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE