Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
1.În contextul dezvoltării noilor instrumente pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM), reprezentanții Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) au fost informați privind rezultatele cercetării calitative ce vizează provocările cu care se confruntă exportatorii în momentul exportului și intrării pe noi piețe. În urma studiului efectuat, ODIMM va crea noi module de instruire și consultanță pentru antreprenorii exportatori.2ff. 
 
Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului Băncii Mondiale pentru Ameliorarea Competitivității “Focus grupuri cu exportatori pentru dezvoltarea programului de formare personalizat pentru exportatori și implementarea conceptului de instruire a formatorilor pentru personalul ODIMM”.
 
3gg.În cadrul cercetării au fost realizate 8 focus grupuri cu reprezentanți ai companiilor mici și mijlocii care au avut experiențe în export de mărfuri, produse și /sau servicii, precum și potențiali exportatori. La discuții au participat antreprenori beneficiari ai Programelor ODIMM, cât și rezidenți ai Incubatoarelor de Afaceri din orașele Sângerei, Nisporeni și Ceadâr-Lunga. 
 
Analiza a oferit o imagine  complexă privind situația actuală a activităților de export prin prisma percepțiilor și viziunii antreprenorilor și a permis identificarea provocărilor și necesităților de instruire și consultanță în procesul de export sau pregătirea pentru export.  După această sesiune de informare ODIMM în colaborare cu Gateway & Partners va dezvolta un program de pregătire antreprenorială bazat pe module care va acoperi insuficiența de informații și cunoștințe ale  exportatorilor privind procedurile de export. 
4ggg.5lll.6.1ss7 edited
1.В контексте разработки новых инструментов для малых и средних предприятий (МСП) представители Организации по развитию сектора малого и среднего бизнеса (ODIMM) были проинформированы о результатах исследования проблем, с которыми сталкиваются экспортеры во время осуществления экспортных процедур и выхода на новые рынки. После анализа полученных материалов, ODIMM создаст новые учебные и консультационные модули для  предпринимателей-экспортеров.2ff.
 
Исследование было проведено в рамках Проекта повышения конкурентоспособности Всемирного банка «Фокус-группы с экспортерами для разработки индивидуальной учебной программы для экспортеров и внедрения концепции обучения инструкторов для персонала ODIMM».
 
3gg.В рамках исследования было реализовано 8 фокус-групп с участием представителей малых и средних компаний, имеющих опыт экспорта товаров, продуктов и/или услуг, а также потенциальных экспортеров. В них приняли участие предприниматели-бенефициары ODIMM и резиденты бизнес-инкубаторов в городах Сынжерей, Ниспорень и Чадыр-Лунга.
 
Анализ показал комплексную картину текущей ситуации в области экспортной деятельности через восприятие и видение предпринимателей и позволил выявить проблемы и потребности в обучении и консультациях в процессе экспорта или  подготовки к нему. После этой информационной сессии ODIMM в сотрудничестве с Gateway & Partners разработает модульную программу обучения предпринимателей, которая восполнит имеющиеся информационные пробелы в знаниях предпринимателей об экспортных процедурах.
4ggg.5lll.6.1ss7 edited
Luni, 05 Februarie 2018 13:29

ODIMM a desemnat cei mai buni jurnaliști din 2017

Publicat in rubrica Evenimente Publicat de Victor Tocan
1aaaa.Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii a premiat, în data de 2 februarie, câștigătorii I-ei ediții a Concursului „Promovarea antreprenoriatului și a Programelor ODIMM”. Acesta s-a derulat în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2017 și a avut drept scop principal promovarea oportunităților de lansare și dezvoltare a unei afaceri în Republica Moldova.
 
Jurnaliștii au fost premiați conform următoarelor categorii:
- Cel mai bun Reporter TV - Lucia Ciobanu, Emisiunea Dincolo de Cifre, TVM1;
- Cel mai bun Reporter Radio - Tatiana Fișer, Emisiunea Spațiul Public, Radio Moldova Actualități;
- Cel mai bun Reporter din mediul online - Igor Fomin, www.mybusiness.md;
- Cel mai bun Reporter regional - Gheorghe Șova, Ziarul Farul Nistrean, or. Rezina.
 
Petru Gurgurov, directorul general interimar al ODIMM a felicitat câștigătorii, menționând că “ODIMM este un promotor activ al antreprenoriatului în Republica Moldova. Pentru noi este important ca informația despre oportunitățile de lansare și dezvoltare a unei afaceri să ajungă la publicul larg. Anume în acest sens a fost lansat Concursul Promovarea antreprenoriatului și a Programelor ODIMM”.
 
La concurs au participat ziariști din audiovizual, presa scrisă sau online, angajați ai unei organizații de presă și jurnaliști freelance care au prezentat un dosar cu titlurile materialelor publicate, link-uri, file-uri audio sau video cu subiecte despre activitatea ODIMM, programele gestionate de ODIMM și informații despre beneficiarii programelor ODIMM. 
 
ODIMM își propune să organizeze anual Concursul „Promovarea antreprenoriatului și a Programelor ODIMM” și invită jurnaliștii să aplice și la următoarele ediții. 
8aaaa.9aaaa.
10aaaa.11aaa.
2.Astăzi, 3 februarie, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a organizat Atelierul de lucru ”Avantajele garanțiilor financiare de stat în procesul de creditare a IMM-urilor”, în cadrul Expoziției naționale ”Fabricat în Moldova”. 
 
Evenimentul a avut drept scop sensibilizarea publicului larg privind contribuția și impactul garanțiilor financiare de stat emise prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) la accesarea resurselor financiare de către sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.3.1
 
Prezentă la eveniment, Iulia Costin, Secretar general de stat al Ministerului Economiei si Infrastructurii a subliniat că “Facilitarea accesului la finanțare a antreprenorilor prin dezvoltarea unor instrumente financiare eficiente reprezintă una din prioritățile Ministerului Economiei și Infrastructurii. Fondul de Garantare a Creditelor reprezintă unul din aceste instrumente care permite antreprenorilor să-și atingă obiectivele propuse în inițierea și dezvoltarea afacerilor”.
 
Directorul general interimar al ODIMM, Petru Gurgurov a menționat că “Fondul de Garantare a creditelor a fost conceput ca instrument financiar pornind de la necesitățile investiționale ale antreprenorilor, care întâlnesc dificultăți în accesarea creditelor din lipsă de gaj.”
 
3.2“FGC garantează până la 50 sau 70 la sută din creditele accesate de întreprinderi nou-create, întreprinderi care au mai mult de un an de activitate, întreprinderi exportatoare, întreprinderi gestionate de tinerii antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 ani și întreprinderi gestionate de femei. Ultimele modificări în activitatea FGC au fost operate de către ODIMM cu scopul îmbunătățirii accesului la garanțiile de stat”, a menționat Vladislav Mantaluța, șeful Fondului de Garantare a Creditelor în cadrul ODIMM. 3.3
 
Până în prezent cu suportul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) au fost acordate garanţii financiare în valoarea de cca 81 mil. lei, la peste 290 de companii, care au obţinut credite bancare în valoare de cca 241 milioane lei, acestea contribuind la implementarea proiectelor investiţionale în valoare cumulativă de cca 364 mil. lei.
 
FGC este primul şi unicul fond de garantare a creditelor din Republica Moldova care a fost creat din resursele bugetului de stat și are drept scop susținerea IMM-urilor la accesarea resurselor financiare. Fondul de Garantare a Creditelor este gestionat de ODIMM și are ca scop facilitarea accesului Întreprinderilor Mici și Mijlocii la resursele împrumutate. Pe parcursul activității, ODIMM a stabilit colaborări cu mai multe bănci comerciale din Republica Moldova, printre care FinComBank SA, BC Moldova-Agroindbank SA, BC Victoriabank SA, Banca Comercială Română Chişinău SA, BC ProCredit Bank SA, BC Comerţbank SA.
5.6.
2.В ходе Национальной выставки «Сделано в Молдове» Организация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) организовала семинар «Преимущества государственных финансовых гарантий в процессе кредитования малых и средних предприятий (МСП», который прошел 3 февраля.
 
Мероприятие было нацелено на повышение информированности общественности о вкладе и влиянии государственных финансовых гарантий, выданных через Фонд гарантирования кредитов (FGC, ФГК) на доступ к финансовым ресурсам малых и средних предприятий.3.1
 
Выступая на мероприятии, государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Юлия Костин подчеркнула, что «содействие доступу к финансам для предпринимателей посредством разработки эффективных финансовых инструментов является одним из приоритетов Министерства экономики и инфраструктуры. Фонд гарантирования кредитов является одним из этих инструментов, который позволяет предпринимателям достичь своих целей в области запуска и развития бизнеса».
 
Временно исполняющий обязанности генерального директора ODIMM Петру Гургуров сказал, что «Фонд гарантирования кредитов был разработан как финансовый инструмент, основанный на инвестиционных потребностях предпринимателей, которым трудно получить доступ к кредитам из-за отсутствия залога».
 
3.2«ФГК гарантирует до 50 или 70 процентов от размера кредита, получаемого вновь созданными предприятиями; фирмами, которые действуют более одного года; предприятиями-экспортерами; компаниями, управляемыми молодыми предпринимателями в возрасте 18-35 лет и предприятиями, которыми управляют женщины. Недавно в деятельность ФГК были внесены дополнительные изменения, которые еще больше облегчают доступ к государственным гарантиям», - собщил Владислав Манталуца, руководитель Фонда гарантирования кредитов в рамках ODIMM.3.3
 
До настоящего времени при поддержке Фонда гарантирования кредитов финансовые гарантии на сумму около 81 млн леев были предоставлены более чем 290 компаниям, получившим банковские кредиты в общей сложности в размере около 241 млн леев, что способствовало осуществлению инвестиционных проектов общей стоимостью около 364 млн леев.
 
FGC является первым и единственным фондом гарантирования кредитов в Республике Молдова, который сформирован из средств государственного бюджета и направлен на поддержку МСП в получении доступа к финансовым ресурсам. Деятельностью Фонда управляет ODIMM, которая установила сотрудничество с несколькими коммерческими банками в Республике Молдова, включая FinComBank SA, BC Moldova-Agroindbank SA, BC Victoriabank SA, Banca Comerciala Romana Chisinau SA, BC ProCredit Bank SA, BC Comertbank SA.
5.6.
Miercuri, 24 Ianuarie 2018 16:47

Programul PARE 1+1 este un model de succes pentru Tadjikistan

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victor Tocan
DSC 0386 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a fost vizitată, astăzi, de delegația formată din oficiali guvernamentali ai Republicii Tadjikistan și reprezentanți ai Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO), în contextul studierii experienței și a bunelor practici privind crearea și implementarea cu succes a Programului de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1 și contribuția acestuia la mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranţi. 
 
Directorul general interimar al ODIMM, Petru Gurgurov, a salutat interesul Republicii Tadjikistan privind implementarea Programului PARE 1+1. “Programul de Atragere a Remitențelor în Economie a înregistrat rezultate remarcabile. Ne bucurăm că experiența și succesul acestuia a trezit un interes viu din partea altor state din regiunea Europei și a Asiei Centrale”.DSC 1614 edited
 
Totodată, Petru Gurgurov a prezentat Programul PARE 1+1 și a subliniat deschiderea ODIMM pentru colaborare, consultare și schimb de experiență. “Implementarea Programului pe parcursul celor șapte ani ne-a permis să aducem îmbunătățiri semnificative, începând cu procedura de aplicare, valorificarea grantului, cât și la capitolul consultarea și monitorizarea beneficiarilor. Sunt proceduri clar definite, create pentru a simplifica modaliatea de obținere a susținerii din partea statului”, a afirmat Directorul general interimar al ODIMM.
 
La rândul său, reprezentantul delegației, Tolibjon Sharipov, șef adjunct al Serviciului de migrațiune Tadjikistan a menționat că Republica Moldova cât și Tadjikistan sunt țări preponderent agrare care se confruntă cu probleme socio-economice similare, iar experiența Republicii Moldova în implementarea Programului de atragere a remitențelor în economie este încurajatoare. Guvernul tadjik cu sprijinul FAO intenționează să pună în aplicare un model similar de atragere a remitențelor muncitorilor migranți sub formă de investiții în agricultură și în sectorul agroalimentar, prin acordarea granturilor pentru proiecte mici, inclusiv activități de formare și educație. 
 
“Credem că cunoștințele și experiența dobândite ca urmare a acestei vizite de studiu vor avea un impact puternic asupra mobilizării remitențelor muncitorilor migranți și, în cele din urmă, vor contribui la îmbunătățirea securității alimentare și alimentației în Tadjikistan ", a declarat Mauricio Rosales, coordonator de proiect FAO.
 
Vizita de studiu în Republica Moldova a fost organizată grație proiectului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie – FAO, "Dezvoltarea capacităților pentru consolidarea securității alimentare și a alimentației în țările selectate din Caucaz și Asia Centrală".
 
Rezultatele remarcabile privind atragerea și stimularea migranților de a investi în economia țării este studiată și de alte țări, care se confruntă cu aceleași probleme. Țări precum Ucraina, Serbia și Tadjikistan sunt interesate de experiența reușită a Republicii Moldova pentru a implementa asemenea proiecte în țările lor.  
 
Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitențe. Astfel fluxurile semnificative de remitențe sunt direcționate către crearea și extinderea întreprinderilor micro, mici și mijlocii în Republica Moldova. Aceste întreprinderi, la rândul lor, acționează ca motoare ale creșterii durabile și ale stabilității macroeconomice. 
 
Conform rezultatelor implementării Programului „PARE 1+1” în perioada 2010-2017 a fost facilitat accesul la finanțare nerambursabilă pentru 1136 întreprinderi, în sumă de 213,49 mln. lei. Suma totală a investițiilor directe în economia țării constituie peste 678,42 mln. lei, astfel 1 leu oferit sub formă de grant generează 3,1 lei investiții în economie și a dus la crearea 3 170 de locuri de muncă. 
IMG 2866111 edited
 
Departamentul Comunicare și Relații Publice ODIMM
Pagina 1 din 62

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE