Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   

Programul de Stat Prima Casă”

 

      Scopul Programului: facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea unei locuinţe prin contractarea

   de credite ipotecare garantate parţial de stat. Detalii

 

 

Română (România)English (United Kingdom)
Баннер
Баннер
Новости
1524120924-subventionare locuri de munca
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii informează agenții economici că pot depune cereri de rezervare a subvenției unice în mărime de 40 de mii de lei, pentru fiecare loc de muncă creat, până la data de 31 iulie. Cererile pot fi depuse în scris sau prin intermediul portalului E-cerere, în adresa Ministerului Finanțelor.
 
Pentru a solicita subvenția unică agenții economici (investitori) trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe criterii, printre care creșterea efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane, salariul mediu lunar la întreprindere pentru persoanele angajate nu este mai mic decât 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, menținerea posturilor de muncă create pentru cel puțin 3 ani, lipsa restanțelor la achitarea impozitelor şi taxelor față de bugetul public național.
 
Cererile depuse vor fi înregistrate în Registrul acordării subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă, iar solicitantul va fi informat despre recepționarea acesteia în decurs de două zile lucrătoare. Ulterior, acestea vor fi examinate și aprobate, în conformitate cu criteriile de eligibilitate. Cererile depuse după data-limită vor fi examinate la rectificarea bugetului sau în următorul ciclu bugetar.
 
Implementarea mecanismului privind subvenționarea creării locurilor de muncă va contribui la stimularea investițiilor şi creșterea economică, sporirea nivelului ocupării forței de muncă, creșterea plaților la buget consolidat, stimularea angajatorilor pentru încadrarea forței de munca disponibile și crearea de noi locuri de munca,    diminuarea achitării salariilor în plic, și respectiv, diminuarea evaziunii fiscale.

1.aaaaaaaaaaaaComitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” a aprobat astăzi 44 cereri de finanțare nerambursabilă, înaintate de companiile create sau extinse/dezvoltate de migranți sau rudele acestora, în sumă totală de 10,62 milioane de lei. Potrivit estimărilor vor fi create peste 100 locuri noi de muncă, iar investițiile cumulative în economia națională vor constitui 28,20 milioane de lei.

 

Din cele 44 de întreprinderi aprobate pentru finanțare nerambursabilă 43% sunt în faza extinderii/dezvoltării afacerii, iar 57% sunt start – upuri. Totodată, 16 afaceri sunt create de lucrătorii migranți, care s-au întors de peste hotare, iar 28 fiind constituite de rudele de gradul unu ale migranților. Datele statistice mai indică că 31% la sută din afaceri sunt create și administrate de femei, iar 48% de tineri.

 

Cei mai mulți solicitanți, 31 la număr, vor investi în agricultură: cultivarea cerealelor și viței-de-vie, a legumelor în spații protejate, creșterea animalelor și dezvoltarea afacerilor în apicultură. Totodată, 9 beneficiari vor presta servicii de agrement, construcții, sănătate și asistență socială, servicii de morărit și de reparație auto. Alți 4 beneficiari și-au concentrat activitatea în industria de prelucrare și sectorul agroalimentar: fabricarea produselor textile / îmbrăcămintei / pieilor, prelucrarea lemnului, producere de peleți și fabricarea biscuiților.

2.dddd

 

Analiza provenienței remitențelor relevă faptul că cei 44 de solicitanți investesc banii provenite din munca desfășurată în 11 state: Italia – 20 solicitanți; Rusia – 12 solicitanți; Marea Britanie – 3 solicitanți; SUA - 2 solicitanți și câte un solicitant din Belgia, Germania, Israel, Franța, Portugalia, România și Spania.

3.cccAfacerile sunt localizate în 22 raioane și municipiul Chișinău. Din totalul întreprinderilor 5 sunt localizate în mun. Chișinău; 6 în raionul Hîncești; câte 3 în raioanele Florești, Orhei, Telenești; câte 2 întreprinderi în raioanele Anenii Noi, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Nisporeni, Soroca, Sîngerei și câte o întreprinderea în raioanele Cahul, Criuleni, Drochia, Fălești, Glodeni, Rezina, Rîșcani, Șoldănești, Ungheni și UTA Găgăuzia.

 

Din momentul lansării Programului ”PARE 1+1”, 1136 întreprinderi au beneficiat de acces la finanțare. Investițiile în economie sunt estimate la peste 697,97 milioane lei, dintre care circa 215,8 milioane lei constituie suma granturilor aprobate în cadrul Programului. Astfel, la fiecare leu transferat din cadrul Programului sunt atrași cca 3,23 lei investiții în economie.

 

Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranți şi beneficiarii de remitențe. Programul activează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului. Beneficiarii de granturi pot fi lucrători migranți, cetățeni ai Republicii Moldova şi beneficiari de remitențe, rude de gradul I.

4.1 ssss

30656508 1793756920663001 5549461341183410176 nНаблюдательный комитет Программы PARE 1 + 1 утвердил 44 заявки на гранты, представленные компаниями, созданными или развиваемыми мигрантами или их родственниками, на общую сумму 10,62 млн леев. Ожидается, что с помощью этих денег будет создано более 100 новых рабочих мест, а совокупные инвестиции в экономику страны составят 28,2 млн леев.


Из 44 утвержденных к невозвратному финансированию предприятий 43% находятся на стадии расширения/развития бизнеса, а 57% - стартапы. 16 компаний созданы непосредственно трудящимися-мигрантами, вернувшимися из-за границы, а 28 администрируются их родственниками первой степени родства. Статистические данные также показывают, что 31% предприятий созданы и управляются женщинами, а 48% администраторов составляют молодые люди.


Большинство заявителей, 31, будут инвестировать в сельское хозяйство: выращивание зерновых и винограда, овощей в закрытом грунте; животноводство и пчеловодство. В то же время 9 бенефициаров будут оказывать услуги в строительстве, здравоохранении и социальной помощи, рекреации, по помолу зерна и ремонту автомобилей. Еще 4 бенефициара сосредоточат свою деятельность в перерабатывающей промышленности и агропродовольственном секторе: производство текстиля / одежды / кожи, обработка древесины, производство топливных пеллет и печенья.30656615 1793756937329666 2399634928770744320 n


Анализ происхождения денежных переводов показывает, что 44 заявителя вкладывают деньги, заработанные в 11 странах: Италия - 20 заявителей; Россия - 12; Соединенное Королевство - 3 заявителя; США - 2 и по одному заявителю из Бельгии, Германии, Израиля, Франции, Португалии, Румынии и Испании.


30698552 1793756923996334 8087856436970782720 nПредприятия расположены в 22 районах и Кишиневе. Из общего числа 5 предприятий зарегистрированы в муниципии Кишинев; 6 в районе Хынчешть; по 3 в районах Флорешть, Орхей, Теленешть; по 2 предприятия в районах Анений Ной, Кантемир, Кэушень, Чимишлия, Ниспорень, Сорока, Сынжерей и по одной компании в районах Кахул, Криулень, Дрокия, Фэлешть, Глодень, Резина, Рышкань, Шолданешть, Унгень и АТО Гагаузия.


С момента запуска программы PARE 1 + 1, 1136 предприятий получили доступ к финансированию. Инвестиции в экономику оцениваются в 697,97 млн леев, из которых около 215,8 млн леев - это гранты, выданные в рамках данной программы. Таким образом, каждый лей, вложенный проектом, привлекает около 3,23 леев инвестиций в экономику.


Программа PARE 1 + 1 направлена на мобилизацию людских и финансовых ресурсов молдавских трудящихся-мигрантов для устойчивого экономического развития Республики Молдова путем стимулирования создания и развития малых и средних предприятий трудящимися-мигрантами и получателями денежных переводов. Программа работает на основе правила «1 + 1», при котором каждый лей, инвестированный из денежных переводов, дополняется одним леем в форме гранта Программы. Бенефициарами грантов могут быть работники-мигранты, являющиеся гражданами Молдовы и получатели денежных переводов, их родственники первой степени.30704322 1793756987329661 8012880081942740992 n

06.04.2018 09:14

.

Опубликовано в Anunţuri Автор Victor Tocan

Paste fericitA

1jjjjjjj n editedÎn perioada 26-30 Martie 2018, s-a desfășurat a II-a misiune a experților UE privind dezvoltarea Modelului de Cluster adaptat contextului regional, cu suportul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al Uniunii Europene (TAIEX). Evenimentul face parte din seria celor patru misiuni ale experților UE privind elaborarea metodologiei adaptate contextului național de stimularea a inițiativelor de cluster. 
 
Misiunea a presupus o serie de grupuri tematice desfășurate în 4 regiuni ale țării. Aceasta a debutat la Chișinău, cu participarea reprezentanților Autorităților Publice Centrale, Instituțiilor de Învățământ, Organizațiilor de suport a sectorului IMM și reprezentanții sectorului privat. Totodată, grupuri tematice similare s-au desfășurat la Nisporeni, Cahul și Soroca, reprezentative pentru regiunea Centru, Sud și respectiv Nord. 
 
Scopul grupurilor tematice a fost de a identifica potențialul de dezvoltare al fiecărei regiuni și de a crea un model de colaborare eficient între mediul de afaceri și factorii de decizie, care să contribuie direct la creșterea competitivității locale.29829611 10155482226247333 1110769738 o
 
Experții TAIEX, Daniel Coșniță și Tim Buyse, au remarcat interesul sporit al actorilor implicați la aceste evenimente. În rezultatul desfășurării grupurilor tematice, va fi elaborat un raport privind direcțiile de dezvoltare în cele patru regiuni precum și industriile cu potențial de creștere și clusterizare.
 
În context, Daniel Coșniță, Președintele Asociației Clusterelor din România, a menționat importanța creării unui sistem de concentrare a resurselor la nivel regional dedicat creșterii competitivității sectorului privat.
 
Misiunea s-a finalizat cu sesiunea de totalizare a grupurilor de lucru din regiuni, iar o versiune preliminară de cartografiere a viitorului cluster a fost prezentată de către experți.   
 
Următorul eveniment TAIEX va avea loc la sfârșitul lunii mai, iar în cadrul acestuia va fi generat un model de cluster (pilot). Misiunea se va finaliza cu  desfășurarea unui Atelier de lucru  pentru prezentarea metodologiei de crearea a unui cluster, profilul clusterului generat și schița de proiect al Programului de Suport al Clusterelor în Republica Moldova.
Specialiștii în domeniul economic din toate raioanele țării au participat astăzi, 29 martie, la seminarul de informare „Facilitarea accesului IMM la instrumente de suport în afaceri”, găzduit de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Scopul întrunirii este de a informa  și a asigura o sinergie între reprezentanții Autorităților Publice Locale (APL) și ODIMM privind programele de suport destinate antreprenorilor. DSC 0919 edited
 
În debutul evenimentului, Petru Gurgurov, director general interimar al ODIMM a declarat că parteneriatul cu reprezentanții APL este unul strategic ce asigură interacțiunea eficientă cu mediul de afaceri în regiuni. Prin colaborare continuă antreprenorii pot beneficia de suport și susținere pentru a iniţia şi dezvolta întreprinderi competitive la nivel local. 
 
DSC 0953aaaaaTotodată, a menționat că: “ODIMM continuă implementarea programelor și instrumentelor de suport pentru IMM pe care le adaptează ținând cont de evoluțiile și tendințele social-economice. Una dintre prioritățile activității organizației este crearea unor programe de susținere a întreprinderilor cu potențial de creștere și export”.
 
În context, reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Cezar Ilaș, specialist principal, Direcția politici economice și mediul de afaceri s-a referit la cadrul de politici actual și activitățile Reformei Regulatorii 2017 - 2018. 
 
Coordonatorii programelor ODIMM au prezentat în detaliu procedurile de participare la Programe, criteriile de eligibilitate, actele ce urmează a fi prezentate de către solicitanți şi alte informaţii utile privind programele gestionate de ODIMM.
 
“În acest an ODIMM urmează să lanseze un nou program: START PENTRU TINERI, elaborat în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Acesta vine să substituie Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor,  care a derulat în ultimii nouă ani. Noul Program va oferi tinerilor instrumente de suport mai atractive și inovatoare potențialilor antreprenori din toate regiunile țării”, a evidențiat Ludmila Stihi, șeful Direcției Analiză, inovare și instruire în cadrul ODIMM.DSC 0142aaaa edited
 
Participanții la sesiunea de instruire s-au arătat interesați de programele ODIMM și de consolidarea parteneriatului dintre APL, ODIMM și întreprinzătorii din zonele rurale în scopul dezvoltării sociale și economice a regiunilor.
 
Departamentul Comunicare și Relații Publice
Экономические специалисты из всех регионов страны приняли участие 29 марта в информационном семинаре «Содействие доступу МСП к инструментам поддержки бизнеса», организованном Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM). Целью встречи являлось информирование и обеспечение взаимодействия между представителями местных публичных властей (APL) и ODIMM по программам поддержки для предпринимателей.DSC 0919 edited
 
В начале мероприятия Петру Гургуров, временный генеральный директор ODIMM, сообщил, что партнерство с представителями APL является стратегическим, обеспечивающим эффективное взаимодействие с бизнес-средой в регионах. Благодаря постоянному сотрудничеству предприниматели могут воспользоваться помощью и поддержкой для создания и развития конкурентоспособных предприятий на местном уровне.
 
DSC 0953aaaaaВ то же время он упомянул, что «ODIMM продолжает реализовывать программы и развивать инструменты поддержки МСП и адаптирует их к социально-экономическим тенденциям. Одним из приоритетов работы организации является создание программ поддержки предприятий с потенциалом роста и выхода на экспорт».
 
В этом контексте представитель Министерства экономики и инфраструктуры Чезар Илаш, главный специалист отдела экономической политики и бизнес-среды, рассказал о текущей политике и деятельности Регуляторной реформы 2017-2018 гг.
Координаторы программ ODIMM подробно изложили процедуры участия в проектах, критерии отбора, документы, которые должны быть представлены заявителями, и другую полезную информацию о программах, управляемых ODIMM.
 
«В этом году ODIMM планирует запустить новую программу: «СТАРТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ », разработанную в партнерстве с Министерством экономики и инфраструктуры. Она приходит на смену Национальной программе по привлечению молодежи в экономику PNAET, которая действовала в течение девяти лет. Новая программа предоставит молодым людям инструментам поддержки, которые будут более привлекательными и инновационными для потенциальных предпринимателей во всех регионах страны», - сказала Людмила Стихи, руководитель отдела анализа, инноваций и обучения ODIMM.DSC 0142aaaa edited
 
Участники встречи высказали заинтересованность в программах ODIMM и в укреплении партнерства между местными властями, ODIMM и предпринимателями из сельской местности для социально-экономического развития регионов.
DSC 0815 editedÎn perioada 26-30 Martie, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) cu suportul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al Uniunii Europene (TAIEX) organizează o serie de grupuri tematice dedicate elaborării unui „Model de Cluster adaptat contextului regional”.  
 
Scopul grupurilor tematice este de a identifica potențialul de dezvoltare al fiecărei regiuni și de a crea un model de colaborare eficient între mediul de afaceri și factorii de decizie care să contribuie direct la creșterea competitivității locale. 
 
Misiunea a început cu primul grup tematic organizat astăzi la Chișinău cu participarea reprezentanților Autorităților Publice Centrale, instituțiilor de învățământ, organizațiilor de suport din sectorul  și reprezentanții sectorului privat. În următoarele zile vor avea loc alte trei evenimente similare în Nisporeni, Cahul și Soroca reprezentative pentru regiunea Centru, Sud și respectiv Nord.DSC 0814aaaaaaaaaaa edited 
 
Potrivit organizatorilor, în urma desfășurării grupurilor tematice va fi elaborat un raport privind direcțiile de dezvoltare în cele patru regiuni precum și industriile cu potențial de creștere și clusterizare.
 
Petru Gurgurov,  director general interimar, a reiterat necesitatea creării unor noi instrumente și servicii de suport pentru mediul de afaceri din zonele rurale, prin regândirea modelelor tradiționale de colaborare între actorii implicați în procesul de dezvoltare economică. 
 
DSC 0846aaaaa editedÎn context, Daniel Coșniță, Președintele Asociației Clusterelor din România, a menționat importanța creării unui sistem de concentrare a resurselor la nivel regional dedicat creșterii competitivității sectorului privat.
 
Evenimentul face parte din seria celor patru misiuni ale experților UE organizată de ODIMM cu suportul TAIEX pentru a elabora o metodologie adaptată contextului național de stimulare a inițiativelor de cluster. Prima misiune a avut loc în perioada 6-8 Noiembrie 2017 la Chișinău în cadrul căreia ODIMM, împreună cu partenerii locali, a beneficiat de asistența experților Comisiei Europene privind evaluarea necesităților, cartografierea și generarea unui model de cluster.DSC 0843 edited
 
Clusterele sunt concentrări geografice de instituţii şi companii interconectate, dintr-un anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup de industrii înrudite şi alte entităţi importante din punct de vedere al concurenţei.

logo Prima Casa-final2Programul de stat "Prima Casă" devine funcțional începând cu 26 martie curent. Din această dată, cetățenii pot depune cereri de finanțare la băncile care au semnat contracte de colaborare cu Ministerul Finanțelor și Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

 

Din data de 26 martie, băncile comerciale Moldinconbank, Victoriabank și Agroindbank, sunt pregătite să recepționeze în toate filialele lor din țară cererile de finanțare în cadrul programului guvernamental.

 

"Programul extinde accesul la creditul ipotecar către persoanele tinere, cu efect direct în crearea unei premize de stabilitate pentru acest segment de populație și diminuarea efectului de migrație. Întrucât acest program este realizat prin intermediul garanției de stat, produsul devine mai accesibil în comparație cu alte credite imobiliare. Rata anuală cu care se va opera la moment, constituie aproximativ 9,03%", a declarat ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, în cadrul conferinței de lansare.1aaaaa.

 

Beneficiari ai programului "Prima Casă" pot fi toți cetățenii Republicii Moldova cu vârstă de până la 45 de ani, care au un loc de muncă oficial. Persoanele interesate de Program nu trebuie să aibă un alt imobil sau credit ipotecar activ, iar salariul lunar trebuie să fie de două ori mai mare decât rata lunară. Totodată, veniturile obținute peste hotare de soție, soț sau rudele de gradul întâi ale celor care vor accesa programul "Prima Casă" vor fi considerate eligibile. Locuințele trebuie să fie finisate, date în exploatare și înregistrate în Registrul bunurilor imobile al Agenției Servicii Publice. Termenul de rambursare al creditului ipotecar, cu excepția achitării anticipate a acestuia, va fi de până la 25 de ani.

 

2aaaaaImplementarea programului va fi realizată prin intermediul ODIMM care este delegată să emită garanții în numele statului în favoarea băncilor participante la Programul "Prima Casă". Creditele bancare destinate procurării locuințelor în cadrul Programului vor fi garantate de către stat la o cotă de 50% din soldul creditului.

 

"Cei care își doresc să aplice la Program își vor alege individual locuința, vor pregăti actele necesare și le vor depune la una dintre băncile participante la Program. Persoanele interesate pot beneficia de un credit ipotecar până la un milion de lei cu un avans de 10% din valoarea locuinței. Ulterior, aplicantul va semna cu vânzătorul contractul de vânzare-cumpărare și împreună cu reprezentatul băncii, contractul de ipotecă, la notar. După înregistrarea celor două contracte la Agenția Servicii Publice, vor fi prezentate băncii, iar instituția bancară va oferi creditul", a precizat Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM.3aaaaa

 

Cererile de acordare a creditului ipotecar vor fi depuse în orice filială a băncilor partenere din mun. Chișinău și întreg teritoriul țării.

 

Detalii despre Programul de stat "Prima Casă": condiții, lista actelor necesare, băncile participante etc. pot fi accesate pe pagina web www.primacasa.gov.md De asemenea, persoanele interesate pot obține un răspuns detaliat, apelând la numărul de telefon (022) 22 60 65 (INFOLINE).

29067044 10212972950731398 635974181388812288 oС 26 марта начнет действовать государственная программа "Prima Casă" («Первый дом»). Начиная с этой даты, граждане могут подать заявку на финансирование банкам, подписавшим договоры о сотрудничестве с Министерством финансов и Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM).

 

С 26 марта коммерческие банки Moldinconbank, Victoriabank и Agroindbank готовы принимать заявки на финансирование по государственной программе во всех своих филиалах в Молдове.

 

«Программа расширяет доступ к ипотечному кредитованию для молодых людей, что прямо повлияет на создание предпосылок стабильности для этого сегмента населения и уменьшение миграции. Поскольку эта программа осуществляется с помощью государственных гарантий, продукт становится более доступным по сравнению с другими кредитами на недвижимое имущество. Годовая процентная ставка, по который будет работать "Prima Casă", составляет примерно 9,03%», - сказал на конференции, посвященной официальному старту проекта министр финансов Октавиан Армашу.1aaaaa.

 

Бенефициарами программы «Первый дом» могут быть все граждане Республики Молдова в возрасте до 45 лет, которые официально трудоустроены. Лица, заинтересованные в Программе, не должны иметь недвижимость или другой действующий ипотечный кредит, а их совокупная месячная зарплата должна быть как минимум в два раза выше, чем ежемесячный платеж по кредиту. В то же время доход, полученный за границей супругом, супругой или родственниками первой степени из числа тех, кто получит доступ к программе «Первый дом», будет считаться правомочным. Жилье, приобретаемое в рамках программы, должны быть построено, сдано в эксплуатацию и зарегистрировано в Реестре недвижимости Агентства общественных услуг. Срок погашения ипотечного кредита, за исключением его досрочной выплаты, составит до 25 лет.

 

2aaaaaВнедрение программы будет осуществляться через ODIMM, которой поручено выдавать гарантии от имени государства в пользу банков, участвующих в Программе "Prima Casă". Банковские кредиты на покупку жилья в рамках Программы будут гарантированы государством в размере 50% от суммы кредита.

 

«Те, кто желает подать заявку на участие в Программе, самостоятельно выбирают свой будущий дом, готовят необходимые документы и представляют их одному из банков, участвующих в Программе. Заинтересованные лица могут взять ипотечный кредит до одного миллиона леев с авансом 10% от стоимости жилья. Затем заявитель подпишет договор купли-продажи с продавцом и вместе с представителем банка, ипотечный договор у нотариуса. После регистрации обоих контрактов в Агентстве общественных услуг они будет переданы в банк, который выдаст кредит», - пояснил Петр Гургуров, временный генеральный директор ODIMM.3aaaaa


Заявки на ипотечное кредитование можно подать в любом из филиалов банков-партнеров в Кишиневе и по всей территории страны.

 

Подробную информацию о Государственной программе «Первый дом»: условия, список необходимых документов, банки-участники и т.д. можно получить на веб-сайте www.primacasa.gov.md Заинтересованные лица также могут получить подробную консультацию, позвонив по номеру телефона (022) 22 60 65 (INFOLINE).

Страница 1 из 37

ПАРТНЕРЫ

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

АНКЕТА

Ce impact va avea criza economică mondială asupra afacerii DVS?

БаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннер
PARE