Dubăsari

Dubasari

 

Date generale despre raion

Informațiile generale privind raionul Dubăsari își au proveniența atât din Chestionarul de evaluare a capacității APL, cât și din alte surse. 

Date generale despre raion

Data constituirii

2003

Poziţia geografică

situat în partea stângă a r. Nistru, la o distanţă de 35 km de mun. Chişinău

Populația

35 200

Suprafaţa totală

309,22 km²

Reţeaua stradală

64 km de drum rigid

Președintele Raionului

Dl Grigore Policinschi

 

Repere istorice
și amplasarea geografică

Dubăsari este un raion din
Republica Moldova, compus din acea parte a fostului raion Dubăsari care a rămas sub controlul autorităților moldovenești după războiul din 1992 din Transnistria. În urma războiului din 1992 orașul Dubăsari a rămas sub controlul Republicii Moldovenești Nistrene, iar procuratura raională, judecătoria raională și comisariatul raional de poliție s-au refugiat în satul Ustia.

 

Raion
Dubăsari este situat în partea stângă a r. Nistru, la o distanţă de 35 km de mun. Chişinău. Suprafața totală a raionului o constituie 30922 hectare, din care terenuri agricole 22782 ha (73,6%). Sediul Raionului se află în s. Coșnița. În componența raionului intră 11 primării ce reprezintă 15 localități rurale.

 

Raionul Dubăsari se învecinează la Vest cu raionul Criuleni
și Mun. Chișinău, la Est cu Transnistria. Amplasarea raionului Dubăsari este în zonă de cîmpie (podişul central Moldovenesc) cu influienţe climaterice moderate, constituie un factor favorabil în dezvoltarea şi evoluţia populaţiei locale. Punct extrem de Nord al raionului se află în regiunea satului Oxentia, punct extrem de Sud - satul Pîrîta, punct extrem de Vest - satul Marcăuţi, punct extrem de Est- satul Vasilevca. În componenţa raionului Dubăsari sunt 15 sate incluse în 11 primării. Raionul Dubăsari este situat la distanţa de 25 km de Chişinău nu departe de hotarul cu Ucraina. Aşezarea lui pe malul Nistrului favorizează dezvoltarea unor zone de turism şi instituţii curative.

 

Popula
ția

Populaţia raionului constituie 35,2 mii persoane, din ele ocupate în câmpul muncii - 12 mii personae (34%). Temporar sunt plecate peste hotare 4 mii personae sau 11% din popula
ția totală. Raionul Dubăsari nu are oraşe în componenţa sa, neavînd nici populaţie urbană. Densitatea populaţiei este de 114 locuitori/km2,  peste media pe republică.

Conform datelor statistice din 01.01.2008 copiii de vârstă 0-16 ani constituiau 23% din numărul total al populaţiei prezente, populaţia în vârstă de 16-61/56 ani - 60%, iar peste vârsta aptă de muncă ani - 17% sau 5 mii persoane. Rata scăzută a natalită
ții și emigrarea forței de muncă duce la creşterea proporției numărului populaţiei de vârstă înaintată și accentuarea procesului de îmbătrânire demografică în raion.

Raionul Dubăsari este cel mai pu
țin populat din raioanele regiunii de dezvoltare centru, dar și suprafața raionului este foarte mică. De aceea densitatea medie a populaţiei între hotarele raionului este în prezent mai mare ca în restul ţării - de 114 loc/km2, faţă de 105,4 loc/km2 pe țară.

 

Structura populaţiei după sexe este similară întregului teritoriu al R. Moldova şi constituie 49% populaţie masculină şi 51% populaţie feminină. Această situaţie nu se perturbează de procesele demografice.

 

În ce priveşte componenţa etnică a populaţiei raionului Dubăsari, 98,3% revine moldovenilor, 0,86% ruşilor, 0,53% ucrainenilor, etc.

 

Sectorul economic

În total în raion sunt înregistrate 3200 de întreprinderi. Marea parte a lor sunt Gospodăriile
Țărănești. Însă economia raionului este susținută în principal de doar câțiva agenți economici mai importanți. Dacă facem abstracție de Gospdăriile Țărănești, restul întreprinderilor se prezintă astfel:

·        Î.I. - 193

·        S.R.L. - 151

·        Titulari de patentă - 59

·        S.A. - 2

·        Î.M. - 6

 

Printre principalele sectoare după volumul total al vânzărilor în raion se numără agricultura, industria extractivă
și serviciile. Domeniile ce prezintă potențial de dezvoltare sunt: Agricultura, Serviciile și Turismul.

 

Agricultura

Suprafaţa terenurilor agricole a raionului este de 22,8 mii ha. În agricultură activează 38 agenţi economici, din care 26 agenţi economici mari, şi 2791 gospodării ţărăneşti. În această ramură activează 35% din populaţia ocupată în economia raionului.

 

Dincolo de traseul Tiraspol-Dubăsari-Rîbniţa au terenuri arendate 17 agenţi economici mari. Suprafaţa totală a terenurilor agricole constituie 16607 ha, din care 8436,97 ha (6291,92 ha teren arabil) se află dincolo de traseul Tiraspol-Dubăsari-Rîbniţa. Accesul la terenurile agricole deseori este restric
ționat de forțele de ordine Transnistrene.

 

Industria

Industria este reprezentată de întreprinderi precum:  SA „Fabrica de conserve din Coşniţa", SA "Minerul", SRL "Saldina-Prim"; 2 mori - SRL „TIRASTON" şi SRL „Cereale Pîrîta", unde sînt angajaţi 560 persoane. În anul 2010 cel mai mare angajator din raion SA "Fabrica de Conserve din Co
șnița" a falimentat, principalele produse ale industriei rămânând făina, produsele de panificaţie și uleiul vegetal. Se planifică revitalizarea pisciculturii.

 

 

Investi
țiile

Investi
țiile publice și private per capita, au constituit în raionul Dubăsari 3800 Lei/locuitor, plasând raionul în anul 2008 pe locul întâi în regiune. Circa 80% din investiții au provenit de la bugetul de stat. Raionul a înregistrat înalte ritmuri de creștere la capitolul investiții per capita între anii 2004 și 2008. Practic s-a realizat o creștere de 400% începând cu anul 2004. Aceasta se explică prin politica statului de a susține localitățile din partea stângă a Nistrului și crearea unei imagini atractive. Investițiile au fost direcționate în principal în proiecte de infrastructură. Investițiile locale și cele private sunt de doar 10% din investițiile totale. Astfel conform volumului investițiilor străine și a numărului de investitori străini în raion, clasamentul plasează raionul Dubăsari pe ultimul loc, demonstrând că este cel mai ne atractiv raion, dată fiind și zona în care se află.

 

Bugetul

Dinamica bugetului raional începând cu anul 2007 a variat, fiind în cre
ștere în 2008, în scădere în 2009 și iarăși a crescut în anul 2010. Față de anul 2007 bugetul raional a crescut în 2010 cu 127%, de la 49,7 mil Lei în 2007 la 63,2 mil Lei în 2010.

 

De
și dependența bugetului raional de defalcările bugetare este una mare, comparativ cu alte raione este o dependență redusă - de 82%. Pentru anii 2008 - 2010 veniturile proprii asigură o marjă medie de 18% și nu variază mult de la an la an.

 

Infrastructura

Situa
ția infrastructurii utilităţilor publice în raion este apreciată de autorități ca medie în ceea ce privește drumurile, canalizarea și apeductul, salubrizarea este mai degrabă la un nivel sărac, electricitatea, rețelele de gaz și telecomunicațiile mai degrabă bune.

 

În general starea infrastructurii în raionul Dubăsari este la un nivel mai mare ca media pe ţară, cu toate acestea nivelul de deservire a serviciilor necesită îmbunătăţire şi modernizare.

 

Fondul locativ şi condi
țiile de trai

La începutul anului 2009 popula
ția raionului Dubăsari a fost sabilită în case și apartamente cu o suprafață totală de cca 667 mii m2, cu aceeași suprafață locativă, ce ar însemna o suprafață medie a unei locuințe de 50 m2.

 

Re
țeaua de drumuri

Pe teritoriul raionului există 13,4 km de drumuri naţionale, 75,6 km drumuri raionale şi 384 km drumuri locale, din care 64 km asfaltate. Astfel conform acestui indicator Raionul Dubăsari se situiază pe locul 2 în Regiunea de Dezvoltare Centru cu un indice de 35 km2/100km.

 

În anul 2004 a fost organizată întreprinderea de stat „Drumuri Dubăsari" care se ocupă cu mentenanţa drumurilor. Ca întreprindere nouă, are o bază tehnică materială foarte slabă.

 

Infrastructura educaţională

Învăţământul primar şi gimnazial asigură standardul educaţional de stat, care acordă deschidere către învăţământul profesional şi cel liceal, iar învăţămîntul liceal asigură o pregătire teoretică fundamentală şi deschiderea către învăţămîntului superior. În  raion există licee, şcoli medii de cultură generală şi gimnazii:

·        Gimnazii - 2 cu un contingent de 242 elevi

·        Şcoli medii - 5 cu un contingent de 2513 elevi

·        Licee - 4 cu un contingent de 2358 elevi

 

La moment în raionul Dubăsari funcţionează 10 instituţii preşcolare cu un contingent 1024 copii din cei 2084 copii de vîrsta 1-7 ani.

 

Paralel cu instituţiile menţionate, în raion mai funcţionează 2 gimnazii şi 2 licee care sunt în subordinea Ministerului Educaţiei, în aceste instituţii se instruiesc peste o mie de elevi care locuiesc în localităţi aflate sub jurisdicţia organelor nelegitime din Transnistria.

 

Prin decizia Consiliul raional s-a constituit Centrul raional de reabilitare şi odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia " în baza fostei tabere de odihnă „Patris Lumumba". Pentru lucrările de reparaţie a Centrului s-au  alocat 300 mii lei din bugetul de stat, celelalte cheltuieli (salarizarea, întreţinerea, etc.) sînt suportate de bugetul raional.

 

Dotarea cu re
țele de apeduct și canalizare

La moment nu dispun de reţele de apeduct localităţile Oxentea şi Ustia. Rămâne arzătoare problema canalizării (numai o localitate are reţea de canalizare - s. Coşniţa, pe baza SA „Fabrica de conserve din Coşniţa").

 

Aprovizionarea cu gaze naturale

Conform acoperirii popula
ției cu conexiunea la gaz raionul Dubăsari se situiază pe primul loc în regiunea de dezvoltare centru.

 

Au fost construite gazoductele Orhei-Oxentia-Molovata (16 km) - 900 mii lei (bugetul de stat), 300 mii lei din bugetul raional; Coşniţa-Pohrebea (6,2 km) - 740 mii lei (bugetul de stat) şi 412 mii lei (FISM); Doroţcaia (7,3 km), Coşniţa - Pîrîta (5,2 km) - 600 mii lei (bugetul de stat), Criuleni - Holercani (12,942 km) - 7200 mii lei (bugetul de stat). Conectaţi: 186 beneficiari din raion; gazificate şcolile din Molovata şi Pîrîta, liceul „Ion Creangă" din Coşniţa.

 

Transport

Raionul Dubăsari nu dispune de o organizaţie de stat pentru transportul auto. Toate serviciile legate de transportarea pasagerilor sunt acordate de 5 - întreprinderi individuale: II „Negrea trans", II „Coica", II „Pisarecno", II „Anatol Ursu", II „Moeseev Aurel".

 

În afară de transportul auto în raion este o întreprindere de stat pentru transportarea navală care transportă anual aproxivativ 2,3 mii tone/km.

 

Serviciile de sănătate

Asistenţa medicală primară pentru populaţie se acordă de către Centrul Medicilor de Familie Dubăsari cu sediul în satul Coşniţa, în cadrul a 8 Centre de Sănătate şi 3 Oficii ale Medicului de Familie, în care activează 18 medici de familie şi 57 asistente.

 

În Centrele de Sănătate activează laboratoare clinice, cabinete de fizioterapie (cu excepţia CS Cocieri). În Centrele de Sănătate Coşniţa, Holercani, Molovata Veche activează staţionare de zi. 

 

Instituţiile medicale primare sînt asigurate cu medicamente pentru acordarea serviciilor medicale de urgenţă populaţiei în regim non-stop de către medicul de familie. De asemenea, prin intermediul Fondului de Investiţii în Sănătate, Centrul Medicilor de Familie Dubăsari a primit 4 seturi de bază, 12 truse ale medicului de familie.

 

Asistenţa medicală urgentă prespitalicească se acordă de către Substaţia de Asistenţă Medicală Urgentă Criuleni, Punctele de Asistenţă Medicală Urgentă Coşniţa, Cocieri, Molovata Veche.

 

Asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească se acordă de către secţia consultativă şi secţiile spitaliceşti ale spitalului raional Criuleni.

 

 

 

 

Cultura şi Turismul

În raion func
ționează 12 cămine culturale, 17 biblioteci, incusiv 6 pentru copii, 2 şcoli muzicale, o școală de artă, 1 muzeu, 14 monumente istorice.

 

În şcolile de artă îşi fac studiile anual circa 275 elevi. Se simte lipsa de cadre, majoritatea cadrelor lucrînd pe 1,5 salarii. În şcoala de arte Cocieri îşi fac studiile elevi din 6 sate vecine inclusiv şi din oraşul Dubăsari.

 

A fost formată orchestra de muzică populară, centru metodic pe lîngă Secţia Cultură. Majoritatea clădirilor cu destinaţie culturală necesită reparaţii capitale. În 2004 s-a gazificat şcoala de arte din satul Coşniţa. Luînd în consideraţie specificul localităţilor săteşti, instituţiile culturale trebuie să funcţioneze în perioada rece a anului, aceasta necesitînd prevederea în bugetele locale a cheltuielilor pentru încălzirea lor.

 

Cărţi de literatură artistică, de publicistică, noile ediţii de cărţi sunt prezente în cantităţi necesare numai în bibliotecile din s. Doroţcaia, Molovata Nouă, Ustia, Molovata care au fost primite în rezultatul implementării proiectelor fundaţiei „Soros-Moldova".

 

Biblioteca Publică Comunală Molovata-Nouă dispune de echipamentul tehnic: calculator, telefon, fax, copiator. Biblioteca are conectare la reţeaua globală Internet, dispune de baza de date MoldLex. Biblioteca dată poate fi luată ca bază pentru biblioteca raională.

 

Turismul

Pe teritoriul raionului Dubăsari există o bază puternică de dezvoltare a turismului:

·        sanatoriul „Struguraş" care are posibilitatea de deservire şi pe timp de iarnă,

·        baza de odihnă „La Nistru", „Casa Pescarului", „Fluxul Nistrului", „MICAUREL" SRL.

Luînd în consideraţie aplasarea raionului Dubăsari în centru ţării există posibilitatea organizării excursiilor către itinerariile turistice din ţară (Chişinău, Orheiul, Dolna). Dezvoltarea turismului constituie unul din principalele obiective de dezvoltare a raionului.

 

Serviciile de informare în masă sunt reprezentate în raion de buletinul informativ Consiliului raional Dubăsari "Noută
ți Nistrene". Ziarul are un volum de 12 pagini și se publică 2000 de exemplare de Consiliul raional și distribuit o dată pe lună către Primării și biblioteci. Ziarul reflectă toate activitățile și hotărârile luate de Consiliul raional Dubăsari precum și evenimentele cotidiene. Alte mijloace de informare includ: www.dubăsari.md și panouri informative plasate pe lângă Consiliul Raional sau Primării.

 

În raion sunt înregistrate 15 ONG-uri cu domenii de activitate focusate asupra problemelor sociale, ecologice, apărarea drepturilor omului, cultură
și sport. Numărul asociațiilor obștești este în creștere.

 

Printre principalele priorită
ți de dezvoltare a raionului sunt numite: reparația drumurilor, atragerea investițiilor și reparația/construcția apeductului și a sistemului de canalizare.

AGENDA RAIONALA A ANTREPRENORULUI

1. LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI:

1.1.1. Camera Înregistrării de Stat

Adress: Oficiul Municipal Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73

Phone: (22) 27-09-99

Url: www.mdi.gov.md

Service: - înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

Hours: Luni – Vineri, 800 - 1700, pauză: 1200 - 1300

1.1.2. Inspectoratul Fiscal

Adress: s. Cocieri, str. V. Lupu, 28,

Phone: (248)52-7-91

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Service: - atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor etc.

Hours: Luni – Vineri, 800 - 1700, pauză: 1200 - 1300

1.1.3. Direcţia pentru Statistică

Adress: s. Cocieri, str. Renaşterii, 63

Phone: (248) 52-6-30, 52-4-74

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Url: www.statistica.md

Service: - atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

Hours: Luni – Vineri, 800 - 1700, pauză: 1200 -1300

1.1.4. Băncile comerciale

1.1.4.1. BC „Banca de Economii”SA, Filiala nr. 48 Coşniţa

Adress: s. Coşniţa, str. Păcii

Phone: (248)44-2-62; 44-8-00; 44-1-11

Url: www.bem.md

1.1.4.2. BC „Moldova-Agroindbank”SA

Adress: s. Cocieri, str. Renaşterii, 70, MD-4571

Phone: (248)52-1-85; 52-3-34; 52-0-52

1.2.0. Licenţierea activităţii

1.2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 124

Phone: (022)272336; (022)542114;

Email: licenţAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Url: www.licentiere.gov.md

Service: Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.3.0. Primariile locale

Service: Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor:

1.4.1 Inspectoratul protecţiei plantelor

Adress: s. Coşniţa, str. Păcii

Phone: (248) 44-7-48

1.4.2 Inspectoratul Veterinar

Adress: s. Ustia, str. Păcii, 23

Phone: (248) 55-2-80

1.4.3 Inspecţia Muncii

Adress: s. Cocieri, str. Cosmonauţilor, 10

Phone: (248) 52-2-32

1.4.4 Inspectoratul de Stat în Construcţii

Adress: or. Criuleni, str. 31 august 1989, 108

Phone: (248) 20-3-78, 22-0-57

1.4.5 Secţia situaţii excepţionale

Adress: s.Cocieri, str. Independenţei, 30

Phone: (248) 52-5-03

1.4.6 Inspectoratul de Medicina preventivă

Adress: or. Criuleni, bd.Biruinţei, 1

Phone: (248) 22-4-45

1.4.7 Inspectoratul de Plasare a locului de comerţ

Adress: primăriile localităţilor

2. DEZVOLTAREA AFACERII

2.1.0. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică

2.1.1. Inspectoratul fiscal teritorial (Secţia administrare fiscală)

Adress: s. Cocieri, str. V. Lupu, 28

Phone: (248) 52-7-91

Service: - prezentarea declaraţiilor;
- înregistrarea aparatelor de casă;
- restituirea TVA etc.

Hours: Luni-Vineri800 - 1700, pauză: 1200 – 1300

2.2.0. Plaţi şi contribuţii sociale:

2.1.3. Fondul social (Casa Naţională de Asigurări Sociale)

Adress: s. Cocieri, str. Renaşterii,17

Phone: (248) 52-1-91; 52-7-36

3. IMPOZITAREA

3.1.0. Lista impozitelor

3.2.0. Consultaţii privind impozitatrea:

3.2.1. Inspectoratul fiscal

Adress: s. Cocieri, str. V. Lupu, 28

Phone: (248)52-1-88

3.3.0. Consultaţii privind asigurările sociale:

3.3.1. Casa Teritorială de Asigurări Sociale

Adress: s. Cocieri, str. Renaşterii, 17

Phone: (248) 52-1-91; 52-7-36

3.4.0. Biroul vamal

4. ACCESUL LA FINANŢE

4.1.0. Instituţii de microfinanţare

4.2.0. Programe guvenamentale

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare. Deasemenea poti contacta specialistii IMM din raionul tau http://odimm.md/regional_contact.htm

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

5.1.0. Inspectoratul muncii

Adress: s. Cocieri, str. Cosmonauţilor, 10

Phone: (248) 52-2-32

Service: consultană în domeniul legislaţiei muncii.

5.2.0. Agenţia Nationala pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adress: s. Cocieri, str. Ţărmului, 2

Phone: (248)52-8-70, 52-8-71

Service: - audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
- măsuri de prevenire a şomajului.

Hours: Luni-Vineri, 800 - 1700 , pauză: 1200 – 1300

Căutarea şi plasarea unui post vacant: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md.

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION

6.1.0. Secţia economie

Adress: str. Păcii, (clădirea Consiliului Raional Dubasari, etajul 3)

Phone: (248) 44-7-46

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă