Floreşti

Floreşti

 

PAŞAPORTUL  RAIONULUI  FLOREŞTI
Raionul Floreşti este situat în partea  de Nord –Est al Republicii Moldova. Suprafaţa totală a raionului Floreşti constituie 1108,19km². Populaţia totală constituie 89,3 mii persoane, inclusiv:
-    apţi de muncă 55,6  mii persoane;
-    pensionari 19,0 mii persoane.
Densitatea  este de 81 locuitori la 1 km². Raionul Floreşti are în total 74 localităţi, inclusiv: 3 oraşe – or.Floreşti, or.Ghindeşi,  or.Mărculeşti  şi  71 sate, întrunite în 40 primării.
Produsul Intern Brut în anul 2010 constituie 1758,7 mln.  lei
Agricultura.  În ramura agriculturii în raion activează 53 agenţi economici şi 31,6 mii gospodării ţărăneşti. În circuitul agricol sînt incluse 88,9 mii ha terenuri agricole. Terenurile arabile constituie 70,1 mii ha sau 78,9 la sută din terenurile agricole. 15% din terenurile arabile se prelucrează individual de deţinătorii cotelor de teren.
Principalele culturi sînt cerealele (grîu, orz, porumb), culturile tehnice( floarea soarelui, sfecla de zahăr). Plantaţiile multianuale( vii şi livezi) constituie 5,6 mii ha. Sectorul zootehnic include creşterea bovinelor pentru lapte şi carne, a porcinelor, ovinelor, păsărilor.
În anul 2010 volumul producţiei agricole constituie 29,2 la sută din Produsul Intern Brut.
Industria. Această ramură este reprezentată prin 9  întreprinderi, din care 2 înterprinderi cu investiţii străine( SRL “Floreana Fashion”, SRL “Nefis”).
Genurile de activitate a înterprinderilor din industrie sînt:
-    1 înterprindere de fabricare a sticlei ( SRL “Cristal Flor”);
-    1 întreprindere de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor
(S.A “Natur Bravo”);
-    1 întreprindere de fabricare a nutreţurilor ( S.A “Mărculeşti  Combi”);
-    1 înterprindere de fabricare a produselor lactate (SA “Fabrica de Unt”);
-    1 întreprindere de fabricare a îmbrăcămintei (  SRL” Floreana Fashion”);
-    1 întreprindere de extragere a nisipului SRL “Topograf”;
-    1 întreprindere de fabricare a bomboanelor şi biscuiţilor (SRL “Nefis”);
-    1 întreprindere de turnare a fontei (SA “Uzina de utilaj”);
-    1 întreprindere de producere a apei minerale (SRL “Rusnac Moldaqua”).
În anul 2010 în sfera de producere a producţiei industriale au activat 2,0 mii persoane, au produs producţie în valoare  30,1 la sută din Produsul Intern Brut.
Potenţialul de producere în an constituie:
-    sticle – 110 mln.bucăţi;
-    conserve din fructe şi legume – 8,2 mii tone;
-    nutreţuri combinate – 106,0 mii tone;
-    unt      - 770 tone;
-    produse din lapte – 11,4 mii tone;
-    produse de cofetărie făinoase şi zaharoase – 11,5 mii tone;
-    ape minerale şi gazoase – 9000 mii dal;
-    pîine şi producţie de panificaţie – 500 tone;
-    articole de îmbrăcăminte -  950,0 mii bucăţi;
-    articole din fontă – 3000 tone.

Învăţămîntul. În raionul Floreşti activează 55 instituţii de învăţămînt preuniversitare cu un număr de 10629 elevi, inclusiv:
-    şcoli primare – 4;
-    gimnazii – 35;
-    şcoli internat – 2,
-    şcoli speciale – 1.
-    şcoli medii de cultură general – 2
-    licee - 11
În raion activează 4 şcoli profesionale în care îşi fac studiile 840 elevi, 33 instituţii    preşcolare  cu un număr de 2064 copii inclusiv 29 instituţii preşcolare care activează permanent, iar 4 sînt cu caracter sezonier.
În instituţiile de învăţămînt din raion îşi defăşoară activitatea 1005 cadre didactice, iar în instituţiile preşcolare 221 cadre didactice.
Ocrotirea sănătăţii. În raionul Floreşti funcţionează:
-    spitalul raional Floreşti cu 320 paturi şi 2 filiale în s.Tîrgul Vertiujeni şi s.Sănătăuca cu cîte 17 paturi;
-    1 centru al medicilor de familie în componenţa căruia sunt:
-    Secţia raională a medicilor de familie, 26 oficii ale medicilor de familie şi 14 centre de sănătate;
-    2 centre ale medicilor de familie or. Ghindeşti, or. Mărculeşti
-    2 farmacii de stat cu 50 filiale;
-    11 farmacii private cu 5 filiale.
În domeniul ocrotirii sănătăţii îşi desfăşoară activitatea: medici – 136 persoane, personal mediu asistentei medicale – 420 persoane, personal sanitar şi auxiliar -  311 persoane.
Reţeaua instituţiilor de cultură este constituită din 58 case de cultură şi cămine culturale cu 22 colective artistice “Model”, 56 biblioteci cu fondul de cărţi 458,0 mii exemplare, 2 şcoli de muzică, 1 şcoală de arte plastice, 3 muzee.
În teritoriul raionului activează o autogară, calea ferată pe o lungime de 61 km, 1 hotel, 570 magazine, 2 restaurante, 29 cafenele, 93 baruri, 34 mori, 37 oloiniţe, 10 brutării, 22 frizerii, servicii de reparaţie auto – 8, servicii de reparaţii a obiectelor  electrocasnice – 10, bănci comerciale – 7, asociaţii de economii şi împrumut – 16.
Direcţiile strategice prioritare:
1.    Gestionarea eficientă a resurselor financiare şi creşterea nivelului de competenţă profesională;
2.    Crearea unui cadru economic favorabil şi consolidarea bazei economice locale;
3.    Optimizarea utilizării resurselor financiare şi cheltuielilor;
4.    Asigurarea transparenţei activităţii organelor publice locale;
5.    Dezvoltarea unui sector social eficient şi adaptat cerinţelor populaţiei;
6.    Asigurarea funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale ca factor dinamizător al proceselor de dezvoltare în raion;
7.    Îmbunătăţirea şi perfecţionarea cadrului organizatoric şi funcţional al administraţiei publice locale de diferite nivele, colaborarea şi conlucrarea lor eficientă prin creşterea competenţei profesionale a funcţionarilor publici;
8.    Sporirea cantitativă şi calitativă a serviciilor prestate populaţiei de către administraţia publică locală.


AGENDA RAIONALA A ANTREPRENORULUI

1. LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI:

1.1.1. Camera Înregistrării de Stat

Adress: or. Floreşti, bul. Victoriei 2, etajul II, bir.30

Url: www.mdi.gov.md

Service: - înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

Hours: Marţi 900 - 1200

1.1.2. Inspectoratul Fiscal

Adress: or. Floreşti, bul.Victoriei 2, etajul II

Phone: (250)2-26-82

Service: - atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor etc.

Hours: Luni–Vineri, 800-1700, pauză: 1200-1300

1.1.3. Direcţia pentru Statistică

Adress: or. Floreşti, bul. Victoriei 42

Phone: (250)2-23-08

Url: www.statistica.md

Service: - atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

Hours: Luni – Vineri, 800 - 1700, pauza: 1200 -1300

1.1.4.0. Băncile comerciale

1.1.4.1. BC „Banca de Economii” SA, Filiala nr. 17 Floreşti

Adress: or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare 57B

Phone: (250)2-20-60

Url: www.bem.md

1.1.4.2. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 17/098

Adress: or. Floreşti, bul. Victoriei 55

Url: www.bem.md

1.1.4.3. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 17/099

Adress: or. Floreşti, Alexandru cel Bun 1

Phone: (250)2-02-75

Url: www.bem.md

1.1.4.4. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 17/02

Adress: r-ul Floreşti, s. Mărculeşti

Phone: (250)41-3-96

Url: www.bem.md

1.1.4.5. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 17/04

Adress: r-ul Floreşti, or. Ghindeşti

Phone: (250)71-5-02

Url: www.bem.md

1.1.4.6. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 17/014

Adress: r-ul Floreşti, s. Sănătăuca

Phone: (250)66-5-79

Url: www.bem.md

1.1.4.7. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 17/021

Adress: r-ul Floreşti, s. Coşerniţa

Url: www.bem.md

1.1.4.8. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 17/091

Adress: r-ul Floreşti, s. Ciutuleşti

Url: www.bem.md

1.1.4.9. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 17/092

Adress: r-ul Floreşti, s. Prodăneşti

Url: www.bem.md

1.1.4.10. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 17/093

Adress: r-ul Floreşti, s. Cuhureştii de Sus

Phone: (250)57-2-53

Url: www.bem.md

1.1.4.11. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 17/094

Adress: r-ul Floreşti, s. Cunicea

Url: www.bem.md

1.1.4.12. BC „Banca de Economii” SA Reprezentanţa nr. 17/095

Adress: Adresa: r-ul Floreşti, s. Rădulenii Vechi

Url: www.bem.md

1.1.4.13. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 17/096

Adress: r-ul Floreşti, s. Frumuşica

Phone: (250)61-2-38

Url: www.bem.md

1.1.4.14. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 17/097

Adress: r-ul Floreşti, s. Tîrgul Viertiujeni

Url: www.bem.md

1.1.4.15. BC „Moldova-Agroindbank” SA, Filiala Floreşti

Adress: or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare 32

Phone: (250)2-25-90

1.1.4.16. BC „Moldincombanc” SA, Filiala Floreşti

Adress: or. Floreşti, str. 31 august 10

Phone: (250)2-32-06

1.1.4.17. BC „VICTORIA-BANC” SA, Filiala nr.2 Floreşti

Adress: or. Floreşti, str. Vasile Lupu 59

Phone: (250)2-59-58

1.1.4.18. BC „VICTORIA-BANC” SA, Reprezentanţa nr. 20

Adress: or. Floreşti, str. Ştefan sel Mare 63

Phone: (250)2-50-15; 2-16-50

1.1.4.19. BC „Enorgobanc” SA, Filiala Floreşti

Adress: or. Floreşti, str. 31 august 59

Phone: (250)2-08-16, 2-21-31

1.2.0. Licenţierea activităţii

1.2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 124

Phone: (022)272336; (022)542114;

Email: licenţAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Url: www.licentiere.gov.md

Service: Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.3.0. Primariile locale

Service: Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor:

1.4.1. Inspectoratul protecţiei plantelor

Adress: or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare 63

Phone: (250)2-00-85

1.4.2. Inspectoratul Veterinar

Adress: or. Floreşti, bul. Victoriei 68

Phone: (250)2-20-10

1.4.3. Inspectoratul Ecologic

Adress: or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare 63

Phone: (250)2-00-94

1.4.4. Inspectoratul Pompieri

Adress: or. Floreşti, bul. Victoriei 55

Phone: (250)2-63-34

1.4.5. Inspectoratul de Medicina preventivă

Adress: or. Floreşti, bul. Victoriei 64 B

Phone: (250)2-31-01, (250)2-31-03

1.4.6. Inspectoratul de Plasare a locului de comerţ

Adress: primăriile localităţilor

2. DEZVOLTAREA AFACERII

2.1.0. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică

2.1.1. Inspectoratul fiscal teritorial (Secţia administrare fiscală)

Phone: (250)2-26-86

Service: - prezentarea declaraţiilor;
- înregistrarea aparatelor de casă;
- restituirea TVA etc.

Hours: 800-1700, pauză: 1200–1300

2.2.0. Plaţi şi contribuţii sociale:

2.3.0. Fondul social (Casa Naţională de Asigurări Sociale)

Adress: or. Floreşti, bul. Victoriei, etajul I

Phone: (250)2-42-03

3. IMPOZITAREA

3.1.0. Lista impozitelor

3.2.0. Consultaţii privind impozitatrea:

3.2.1. Inspectoratul fiscal

Adress: or. Floreşti, bul. Victoriei 2, etajul II

Phone: (250)2-26-82

3.3.0. Consultaţii privind asigurările sociale:

3.3.1. Casa Teritorială de Asigurări Sociale

Adress: or. Floreşti, bul. Victoriei 2, etajul I

Phone: (250)2-42-03

3.4.0. Biroul vamal

Adress: or. Floreşti, str. Mircea cel Bătrîn 26

Phone: (250)2-07-19

4. ACCESUL LA FINANŢE

4.1.0. Instituţii de microfinanţare

4.2.0. Programe guvenamentale

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare. Deasemenea poti contacta specialistii IMM din raionul tau http://odimm.md/regional_contact.htm

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

5.1.0. Inspectoratul muncii

Adress: or. Floreşti, bul. Victoriei 2, etajul III

Phone: (250)2-05-88

Service: consultană în domeniul legislaţiei muncii.

5.2.0. Agenţia Nationala pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adress: or. Floreşti, bul. Victoriei 2, etajul III

Service: - audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
- măsuri de prevenire a şomajului.

Hours: Luni-Vineri, 800-1700, Zile de primire: Marţi 900-1200, Joi 1300-1700

Căutarea şi plasarea unui post vacant: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md.

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION

6.1.0. Secţia economie

Adress: or. Floreşti, bul. Victoriei 2, etajul IV bir. 58, 59

Phone: (250) 2-03-42, (250)2-00-08

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă