Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Email Imprimare PDF

Proiecte internaţionale implementate de ODIMM|:

 

1. Proiectul DTP2-048-1.2.WOMEN IN BUSINESS – Fostering the Young Women Entrepreneurship in the Danube Region

WOMEN IN BUSINESS
Proiectul WOMEN IN BUSINESS - “Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerelor din regiunea Dunării”  își propune să încurajeze femeile tinere, cu idei inovatoare, să lanseze și să dezvolte cu succes propria afacere, prin instrumente ce vor contribui la formarea competențelor în domeniul inovării sociale și în afaceri, prin înființarea unor centre pentru Femeile Antreprenor și dezvoltarea unor programe de training inovatoare.

 


Proiectul este co-finanțat  în cadrul celui de al doilea apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 (Danube Transnational Programme 2014-2020), Axă prioritară 1 “O Regiune a Dunării inovativă și responsabilă social”, Obiectivul specific 1.2 “Creşterea competenţelor pentru inovare socială şi în afaceri”.

 

WOMEN IN BUSINESS vine ca răspuns la anumite nevoi specifice ale tinerelor antreprenor din regiunea Dunării. Acestea vor fi abordate prin intermediul unor activități transnaționale axate pe:

  1. Explorarea și identificarea nevoilor și barierelor întâmpinate de femeile tinere care doresc să creeze și să dezvolte propria afacere, precum și politici ce susțin dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor tinere în regiunea Dunării și evidențierea bunelor practici de susținere a tinerelor antreprenor în scopul îmbunătățirii programelor regionale;
  2. Îmbunătățirea politicilor și a programelor de dezvoltare regională prin elaborarea unei Agende a politicilor pentru ca propunerile de politici să intersecteze nevoile femeilor tinere care doresc să inițieze o afacere;
  3. Dezvoltarea de soluții și programe de training inovatoare pentru îmbunătățirea culturii, abilităților și competențelor tinerelor antreprenor.

 

 

Durata proiectului (36 luni): 01.06.2018- 31.05.2021

Buget (în Euro):

  • Total: 2021050
  • Contribuția ERDF: 1437392,5
  • Contribuția IPA: 144500
  • Contribuția ENI: 136000

 

Web-site:

http://www.interreg-danube.eu/women-in-business

 

Proiectul este implementat de un consorțiu format din 14 parteneri din 9 țări din regiunea Dunării și reunește organizații naționale și regionale, organizații publice, private și universități.

 

Partenerul lider:

Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations - Varna, Bulgaria

 

Parteneri:

Innovation Region Styria LTD, Austria

Varna Free University “ChernorizetsHrabar”, Bulgaria

Technology Park Varaždin Ltd, Croatia

bwcon GmbH, Germany

Maribor Development Agency, Slovenia

Chamber of Commerce and Industry of Štajerska, Slovenia

Pannon Business Network Association, Hungary

University of Pannonia, Hungary

The Association of Small and Medium Enterprises Constanta, Romania

OVIDIUS University of Constanta, Romania

School of Economics and Business, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Organization for Small and Medium Enterprise Sector Development, Moldova

Associated Partner

Ministry of Economy, Bulgaria 

 

Pentru mai multe informații accesați http://www.interreg-danube.eu/women-in-business

 

Programul Transnațional Dunărea (Danube Transnational Programme) este un instrument de finanțare a Programului European de  Cooperare Teritorială (European Territorial Cooperation (ETC) ) cunoscut mai bine ca Interreg. ETC este unul dintre obiectivele politicii de coeziune a Uniunii Europene și oferă un cadru pentru punerea în aplicare a acțiunilor comune și a schimburilor de politici între actorii naționali, regionali și locali din diferite state membre.

Programul Transnațional Dunărea (DTP) promovează coeziunea economică, socială și teritorială în regiunea Dunării prin integrarea politicilor în domenii selectate.

Pentru mai multe informații:  http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programme-presentation

 

 

 WOMEN IN BUSINESS - Fostering the Young Women Entrepreneurship in the Danube Region
 

 

Project WOMEN IN BUSINESS „Fostering the Young Women Entrepreneurship in the Danube Region” is co-funded under the second call for proposals under the INTERREG Danube Transnational Programme 2014-2020, Priority Area 1 “Innovative and socially responsible Danube Region”, specific objective 1.2 “Increase competences for business and social innovations”.

 

The project aims to stimulate young women with innovative ideas to start and develop their own business in order to achieve market success through different approaches for increasing their competences for business and social innovations, through establishment of Women Entrepreneurship Centres and development of innovative training models.

 

WOMEN IN BUSINESS comes as a response to certain specific needs of young women entrepreneurs in the Danube region that will be addressed via transnational activities focused on:

  1. Exploring, evaluating and comparing the needs and barriers faced by young women wishing to start own business as well as policy measures in the Danube region to support entrepreneurship among young women and outlining good practices to support YWE with purpose of improving regional programs;
  2. Improving regional development policies and programs by developing a Policy Agenda to match policy tools to the needs of young women wishing to start a business;
  3. Development of innovative solutions and training models for improvement of the entrepreneurial culture, skills and competencies among YWE.

 

The project consortium consist of 14 project partners from 9 Danube reigon countries and brings together national&regional, public and private organizations and universities.

 

Lead Partner

Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations - Varna, Bulgaria

Partners

Innovation Region Styria LTD, Austria

Varna Free University “ChernorizetsHrabar”, Bulgaria

Technology Park Varaždin Ltd, Croatia

bwcon GmbH, Germany

Maribor Development Agency, Slovenia

Chamber of Commerce and Industry of Štajerska, Slovenia

Pannon Business Network Association, Hungary

University of Pannonia, Hungary

The Association of Small and Medium Enterprises Constanta, Romania

OVIDIUS University of Constanta, Romania

School of Economics and Business, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Organization for Small and Medium Enterprise Sector Development, Moldova

Associated Partner

Ministry of Economy, Bulgaria

 

The duration of project activities implementation is 3 years - from 01.06.2018 to 31.05.2018

 

Overall Budget: 2 021 050,00 EURO

ERDF: 1 437 392,50 EURO

IPA: 144 500,00 EURO

ENI: 136 000,00 EURO

 

For more information about the project, please visit http://www.interreg-danube.eu/women-in-business.

 

The Danube Transnational Programme is a financing instrument of the European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg. ETC is one of the goals of the European Union cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States.

The Danube Transnational Programme (DTP) promotes economic, social and territorial cohesion in the Danube Region through policy integration in selected fields.

For more information about the programme, please visit http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programme-presentation

 
 

 

 

Liudmila Stihi

 

 2.Proiectul "Suport pentru IMM-uri în Zonele Rurale"

 

 

Title of project (please provide EN; RO; RU)

 

Support to SMEs in Rural Areas

 

Suport pentru IMMuri în Zonele Rurale

 

Поддержка МСП в Сельских Регионах

 

Sector:

 

Moldova’s rural SME sector

 

Sectorul IMMurilor din Moldova

 

Сектор МСП Молдовы

 

Implemented by:

 

Organization for Small and Medium Size Enterprise Sector Development (ODIMM)

 

Organizația pentru dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii(ODIMM)

 

Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM)

 

Duration:

 

36 month

 

36 luni

 

36 месяцев

 

 

 

Budget:

 

Total Budget  Euro 5 million

Grant from the European Union Euro 4 million

 

Buget total de 5 milioane euro

Grant din partea Uniunii Europene 4 milioane euro

 

Общий бюджет 5 миллионов евро

Грант Европейского Союза 4 миллиона евро

 

Short description (up to 7 sentences / bullet points):

 

EN

-        The mission of this Action’s Beneficiary, the Moldovan Organization for Small and Medium Enterprises Sector Development – ODIMM is to contribute to the development of a competitive national economy through the development of the Moldovan SME sector. ODIMM’s vision is thus to become the main engine of local entrepreneurship development and, in this aspect, ODIMM de facto acts as the implementing agency of the Moldovan Ministry of Economy’s SME development policies.

-        The two National Business Support Programmes to be used by ODIMM to channel the Grant support to the Action’s beneficiaries will be the PARE 1+1 Programme (National Programme for the Attraction of Migrants’ Remittances in to the Real Economy of the Republic of Moldova) and the WiB (Women in Business) Programme

-        The support will include non-financial services such as consultancy, mentoring and trainings, as well as financial support to third parties.

The overall objective of this Project is to:

-        Contribute to the improvement of the quality of rural life for sustainable development of the Republic of Moldova.

Expected Result of this Project:

-        Employment opportunities, especially for women, are created through investment and non-financial support for rural SMEs leading to increased rural job creation.

The specific objective of this Project is to:

-        To reduce economic and social disparities in rural areas through the introduction of active employment initiatives through the development of rural small and medium sized enterprises.

RO

- Misiunea Beneficiarului acestui Proiect, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - ODIMM este de a contribui la dezvoltarea unei economii naționale competitive prin dezvoltarea sectorului IMM din Moldova. Viziunea ODIMM este astfel să devină motorul principal al dezvoltării antreprenoriale locale și, în acest sens, ODIMM acționează de facto ca agenție de implementare a politicilor de dezvoltare a IMM-urilor din cadrul Ministerului Economiei al Republicii Moldova.

- Cele două programe naționale de susținere a afacerilor care vor fi utilizate de ODIMM pentru a canaliza sprijinul acordat de Uniunea Europeană beneficiarilor acțiunii vor fi programul PARE 1 + 1 (Programul național de atragere a remitențelor migranților în economia reală a Republicii Moldova) și programul WiB (Women in Business)

- Sprijinul va include servicii nefinanciare, cum ar fi consultanță, îndrumare și instruire, precum și sprijin financiar

Obiectivul general al acestei acțiuni este de a:

- Contribui la îmbunătățirea calității vieții rurale pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

Rezultatul scontat al acestui Proiect:

- Oportunități de angajare, în special pentru femei, create prin investiții și sprijin nefinanciar pentru IMM-urile din mediul rural, ceea ce va duce la crearea a noi locuri de muncă în zonele rurale;

Obiectivul specific al acestui Proiect este:

- Reducerea disparităților economice și sociale în zonele rurale prin introducerea unor inițiative active de ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din mediul rural.

 

RU

- Миссия Бенефициара этого проекта, Oрганизации Pазвития Cектора Mалых и Cредних Предприятий - ODIMM - способствовать развитию конкурентоспособной национальной экономики посредством развития молдавского сектора МСП. Таким образом, видение ODIMM станет основным двигателем развития местного предпринимательства, и в этом аспекте ODIMM де-факто выступает в качестве исполнительного агентства политики развития МСП в Молдове.

- Две национальные программы поддержки бизнеса, которые ODIMM будет использовать для предоставления грантовой поддержки бенефициарам проекта, будут программой PARE 1 + 1 (Национальная программа привлечения денежных переводов мигрантов в реальную экономику Республики Молдова) и программа WiB («Женщины в бизнесе»)

- Поддержка будет включать нефинансовые услуги, такие как консультации, наставничество и тренинги, а также финансовую поддержку третьим лицам.

Общая цель этого проекта заключается в следующем:

- Способствовать улучшению качества сельской жизни для устойчивого развития Республики Молдова.

Ожидаемый результат этого проекта:

- Возможности трудоустройства, особенно для женщин, создаются посредством инвестиционной и нефинансовой поддержки для сельских МСП, что приводит к увеличению занятости в сельских районах.

Конкретная цель этого проекта заключается в следующем:

- Сократить экономическое и социальное неравенство в сельских районах путем внедрения активных инициатив в области занятости путем развития малых и средних сельских предприятий.

 

 

Results: (*narrative text up to 10 sentences)

 

The main expected results are:

to support diversification and creation of rural businesses, specifically micro, small and medium size enterprises to assist agri-food SMEs in making investments that allow them to comply with EU food safety standards, increase employment generation, attraction of foreign investment, and decrease of migration flows from rural to urban areas or even abroad.

 

Principalele rezultate așteptate sunt:

Suportul diversificării și crearea întreprinderilor rurale, în special microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, sprijinul IMM-urilor agroalimentare în realizarea de investiții care să le permită să respecte standardele UE privind siguranța alimentelor, creșterea numărului locurilor de muncă, atragerea investițiilor străine și scăderea fluxurilor de migrație din zonele rurale spre zonele urbane sau chiar în străinătate.

 

Основные ожидаемые результаты:

поддержать диверсификацию и создание сельских предприятий, в частности микро-, малых и средних предприятий, повысить уровень занятости, привлечь иностранные инвестиции и уменьшить миграционные потоки из сельских районов в города или даже за границу.

 

 

Liudmila Stihi

Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE