Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   Stimați beneficiari ai programelor ODIMM şi parteneri, 
                                                           Vă informăm că ne-am mutat la un nou sediu!!! 
                        Ne puteți găsi pe bd. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Comunicate de presă
2.Astăzi, 3 februarie, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a organizat Atelierul de lucru ”Avantajele garanțiilor financiare de stat în procesul de creditare a IMM-urilor”, în cadrul Expoziției naționale ”Fabricat în Moldova”. 
 
Evenimentul a avut drept scop sensibilizarea publicului larg privind contribuția și impactul garanțiilor financiare de stat emise prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) la accesarea resurselor financiare de către sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.3.1
 
Prezentă la eveniment, Iulia Costin, Secretar general de stat al Ministerului Economiei si Infrastructurii a subliniat că “Facilitarea accesului la finanțare a antreprenorilor prin dezvoltarea unor instrumente financiare eficiente reprezintă una din prioritățile Ministerului Economiei și Infrastructurii. Fondul de Garantare a Creditelor reprezintă unul din aceste instrumente care permite antreprenorilor să-și atingă obiectivele propuse în inițierea și dezvoltarea afacerilor”.
 
Directorul general interimar al ODIMM, Petru Gurgurov a menționat că “Fondul de Garantare a creditelor a fost conceput ca instrument financiar pornind de la necesitățile investiționale ale antreprenorilor, care întâlnesc dificultăți în accesarea creditelor din lipsă de gaj.”
 
3.2“FGC garantează până la 50 sau 70 la sută din creditele accesate de întreprinderi nou-create, întreprinderi care au mai mult de un an de activitate, întreprinderi exportatoare, întreprinderi gestionate de tinerii antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18 - 35 ani și întreprinderi gestionate de femei. Ultimele modificări în activitatea FGC au fost operate de către ODIMM cu scopul îmbunătățirii accesului la garanțiile de stat”, a menționat Vladislav Mantaluța, șeful Fondului de Garantare a Creditelor în cadrul ODIMM. 3.3
 
Până în prezent cu suportul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) au fost acordate garanţii financiare în valoarea de cca 81 mil. lei, la peste 290 de companii, care au obţinut credite bancare în valoare de cca 241 milioane lei, acestea contribuind la implementarea proiectelor investiţionale în valoare cumulativă de cca 364 mil. lei.
 
FGC este primul şi unicul fond de garantare a creditelor din Republica Moldova care a fost creat din resursele bugetului de stat și are drept scop susținerea IMM-urilor la accesarea resurselor financiare. Fondul de Garantare a Creditelor este gestionat de ODIMM și are ca scop facilitarea accesului Întreprinderilor Mici și Mijlocii la resursele împrumutate. Pe parcursul activității, ODIMM a stabilit colaborări cu mai multe bănci comerciale din Republica Moldova, printre care FinComBank SA, BC Moldova-Agroindbank SA, BC Victoriabank SA, Banca Comercială Română Chişinău SA, BC ProCredit Bank SA, BC Comerţbank SA.
5.6.
2.В ходе Национальной выставки «Сделано в Молдове» Организация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) организовала семинар «Преимущества государственных финансовых гарантий в процессе кредитования малых и средних предприятий (МСП», который прошел 3 февраля.
 
Мероприятие было нацелено на повышение информированности общественности о вкладе и влиянии государственных финансовых гарантий, выданных через Фонд гарантирования кредитов (FGC, ФГК) на доступ к финансовым ресурсам малых и средних предприятий.3.1
 
Выступая на мероприятии, государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Юлия Костин подчеркнула, что «содействие доступу к финансам для предпринимателей посредством разработки эффективных финансовых инструментов является одним из приоритетов Министерства экономики и инфраструктуры. Фонд гарантирования кредитов является одним из этих инструментов, который позволяет предпринимателям достичь своих целей в области запуска и развития бизнеса».
 
Временно исполняющий обязанности генерального директора ODIMM Петру Гургуров сказал, что «Фонд гарантирования кредитов был разработан как финансовый инструмент, основанный на инвестиционных потребностях предпринимателей, которым трудно получить доступ к кредитам из-за отсутствия залога».
 
3.2«ФГК гарантирует до 50 или 70 процентов от размера кредита, получаемого вновь созданными предприятиями; фирмами, которые действуют более одного года; предприятиями-экспортерами; компаниями, управляемыми молодыми предпринимателями в возрасте 18-35 лет и предприятиями, которыми управляют женщины. Недавно в деятельность ФГК были внесены дополнительные изменения, которые еще больше облегчают доступ к государственным гарантиям», - собщил Владислав Манталуца, руководитель Фонда гарантирования кредитов в рамках ODIMM.3.3
 
До настоящего времени при поддержке Фонда гарантирования кредитов финансовые гарантии на сумму около 81 млн леев были предоставлены более чем 290 компаниям, получившим банковские кредиты в общей сложности в размере около 241 млн леев, что способствовало осуществлению инвестиционных проектов общей стоимостью около 364 млн леев.
 
FGC является первым и единственным фондом гарантирования кредитов в Республике Молдова, который сформирован из средств государственного бюджета и направлен на поддержку МСП в получении доступа к финансовым ресурсам. Деятельностью Фонда управляет ODIMM, которая установила сотрудничество с несколькими коммерческими банками в Республике Молдова, включая FinComBank SA, BC Moldova-Agroindbank SA, BC Victoriabank SA, Banca Comerciala Romana Chisinau SA, BC ProCredit Bank SA, BC Comertbank SA.
5.6.
Miercuri, 24 Ianuarie 2018 16:47

Programul PARE 1+1 este un model de succes pentru Tadjikistan

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victor Tocan
DSC 0386 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a fost vizitată, astăzi, de delegația formată din oficiali guvernamentali ai Republicii Tadjikistan și reprezentanți ai Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO), în contextul studierii experienței și a bunelor practici privind crearea și implementarea cu succes a Programului de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1 și contribuția acestuia la mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranţi. 
 
Directorul general interimar al ODIMM, Petru Gurgurov, a salutat interesul Republicii Tadjikistan privind implementarea Programului PARE 1+1. “Programul de Atragere a Remitențelor în Economie a înregistrat rezultate remarcabile. Ne bucurăm că experiența și succesul acestuia a trezit un interes viu din partea altor state din regiunea Europei și a Asiei Centrale”.DSC 1614 edited
 
Totodată, Petru Gurgurov a prezentat Programul PARE 1+1 și a subliniat deschiderea ODIMM pentru colaborare, consultare și schimb de experiență. “Implementarea Programului pe parcursul celor șapte ani ne-a permis să aducem îmbunătățiri semnificative, începând cu procedura de aplicare, valorificarea grantului, cât și la capitolul consultarea și monitorizarea beneficiarilor. Sunt proceduri clar definite, create pentru a simplifica modaliatea de obținere a susținerii din partea statului”, a afirmat Directorul general interimar al ODIMM.
 
La rândul său, reprezentantul delegației, Tolibjon Sharipov, șef adjunct al Serviciului de migrațiune Tadjikistan a menționat că Republica Moldova cât și Tadjikistan sunt țări preponderent agrare care se confruntă cu probleme socio-economice similare, iar experiența Republicii Moldova în implementarea Programului de atragere a remitențelor în economie este încurajatoare. Guvernul tadjik cu sprijinul FAO intenționează să pună în aplicare un model similar de atragere a remitențelor muncitorilor migranți sub formă de investiții în agricultură și în sectorul agroalimentar, prin acordarea granturilor pentru proiecte mici, inclusiv activități de formare și educație. 
 
“Credem că cunoștințele și experiența dobândite ca urmare a acestei vizite de studiu vor avea un impact puternic asupra mobilizării remitențelor muncitorilor migranți și, în cele din urmă, vor contribui la îmbunătățirea securității alimentare și alimentației în Tadjikistan ", a declarat Mauricio Rosales, coordonator de proiect FAO.
 
Vizita de studiu în Republica Moldova a fost organizată grație proiectului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie – FAO, "Dezvoltarea capacităților pentru consolidarea securității alimentare și a alimentației în țările selectate din Caucaz și Asia Centrală".
 
Rezultatele remarcabile privind atragerea și stimularea migranților de a investi în economia țării este studiată și de alte țări, care se confruntă cu aceleași probleme. Țări precum Ucraina, Serbia și Tadjikistan sunt interesate de experiența reușită a Republicii Moldova pentru a implementa asemenea proiecte în țările lor.  
 
Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitențe. Astfel fluxurile semnificative de remitențe sunt direcționate către crearea și extinderea întreprinderilor micro, mici și mijlocii în Republica Moldova. Aceste întreprinderi, la rândul lor, acționează ca motoare ale creșterii durabile și ale stabilității macroeconomice. 
 
Conform rezultatelor implementării Programului „PARE 1+1” în perioada 2010-2017 a fost facilitat accesul la finanțare nerambursabilă pentru 1136 întreprinderi, în sumă de 213,49 mln. lei. Suma totală a investițiilor directe în economia țării constituie peste 678,42 mln. lei, astfel 1 leu oferit sub formă de grant generează 3,1 lei investiții în economie și a dus la crearea 3 170 de locuri de muncă. 
IMG 2866111 edited
 
Departamentul Comunicare și Relații Publice ODIMM
DSC 0386 editedОрганизацию по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) посетила делегация правительственных чиновников из Республики Таджикистан и представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) с целью изучения опыта и передовой практики создания и успешного осуществления Программы привлечения денежных переводов в экономику PARE 1 + 1 и её вклада в мобилизацию людских и финансовых ресурсов трудящихся-мигрантов.
 
Временно исполняющий обязанности генерального директора ODIMM Петру Гургуров приветствовал заинтересованность Республики Таджикистан в реализации программы PARE 1 + 1. «Программа привлечения денежных переводов в экономику показала замечательные результаты. Мы рады, что её опыт и успех вызвали живой интерес со стороны других государств в Европе и Центральной Азии».DSC 1614 edited
 
Петру Гургуров подробно рассказал о структуре программы PARE 1 + 1 и подчеркнул открытость ODIMM для сотрудничества, консультаций и обмена опытом. «Реализация Программы в течение семи лет позволила нам значительно её улучшить, начиная с процедуры подачи заявок, использования гранта, а также консультаций и мониторинга бенефициаров. Существуют чётко определенные процедуры, направленные на упрощение способа получения государственной поддержки», - заявил временный генеральный директор ODIMM.
 
В свою очередь представитель делегации Таджикистана Толибжон Шарипов, заместитель начальника Таджикской миграционной службы, отметил, что Молдова и Таджикистан являются преимущественно аграрными странами, сталкивающимися с аналогичными социально-экономическими проблемами, и опыт Республики Молдова в реализации программы привлечения денежных средств в экономику может стать для Таджикистана очень ценным. Правительство Таджикистана при поддержке ФАО намерено внедрить аналогичную модель для привлечения денежных переводов трудящихся-мигрантов в форме инвестиций в сельское хозяйство и агропродовольственный сектор путём выделения грантов для небольших проектов, включая обучение и образование.
 
«Мы считаем, что знания и опыт, полученные в ходе этого ознакомительного визита, окажут сильное влияние на мобилизацию денежных переводов мигрантов и, в конечном итоге, будут способствовать улучшению продовольственной и пищевой безопасности в Таджикистане», - сказал Маурисио Росалес, координатор ФАО. 
 
Ознакомительный визит в Республику Молдова был организован в рамках проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций  «Создание потенциала для укрепления продовольственной и пищевой безопасности в некоторых странах Кавказа и Центральной Азии».
 
Впечатляющие результаты привлечения и стимулирования мигрантов для инвестиций в экономику страны изучаются другими государствами, сталкивающимися с теми же проблемами. Такие страны, как Украина, Сербия и Таджикистан заинтересованы в успешном опыте Республики Молдова для реализации подобных проектов у себя. 
 
Программа PARE 1 + 1 направлена на мобилизацию людских и финансовых ресурсов молдавских эмигрантов в устойчивое экономическое развитие Республики Молдова путём стимулирования создания и развития малых и средних предприятий трудящимися-мигрантами и получателями денежных переводов. Таким образом, значительные потоки денежных переводов направлены на создание и развитие микро-, малых и средних предприятий в Республике Молдова. Эти компании, в свою очередь, выступают в качестве движущих сил устойчивого роста и макроэкономической стабильности.
 
Согласно результатам реализации программы PARE 1 + 1 в период 2010-2017 годов был обеспечен доступ к невозвратному финансированию в размере 213,49 млн леев для 1136 предприятий. Общий объём прямых инвестиций в экономику страны составил более 678,42 млн. Таким образом, 1 лей, выданный в виде гранта сгенерировал 3,1 лея инвестиций в экономику, что привело к созданию 3 170 рабочих мест.
IMG 2866111 edited
 
Отдел коммуникаций и связей с общественностью ODIMM
Miercuri, 17 Ianuarie 2018 19:22

Dialog benefic între ODIMM și Băncile partenere

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victor Tocan
DSC 1587Astăzi, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), în contextul realizării politicii statului privind facilitarea accesului IMM-lor la resurse financiare, a desfășurat o ședință comună cu Băncile partenere, în cadrul căreia a fost trecută în revistă rezultatele comune obținute în procesul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii în anul 2017. 
 
A fost evidențiat faptul că, în rezultatul îmbunătățirii proceselor de garantare, în anul 2017 s-a înregistrat o creștere a portofoliului de garanții financiare pentru IMM-uri de 76,12%, care a făcut posibil atragerea resurselor financiare în economie în valoare de 231 mil. lei.DSC 1600
 
Totodată, a fost pusă în discuție politica Fondului de Garantare a Creditelor ODIMM pentru anul 2018, care este orientată spre simplificarea procesului de obținere a garanțiilor financiare, utilizarea mai eficientă a tehnologiilor informaționale în procesul de garantare, precum și susținerea ramurilor prioritare ale economiei. 
 
DSC 1593Părțile au reiterat faptul că, atât pentru ODIMM, cât și pentru Băncile partenere, rămâne drept prioritate dezvoltarea proceselor de garantare întru facilitarea continuă a accesului IMM-urilor la resurse financiare. 
 
Partenerii au fost de acord că IMM-urile din Republica Moldova percep și în continuare accesul la finanţare drept principalul obstacol care tergiversează dezvoltarea sectorului antreprenorial.DSC 1563


DSC 0274Comitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” a aprobat 32 cereri de finanțare nerambursabilă înaintate de companiile create de migranți sau rudele acestora, în sumă totală de 7,89 milioane de lei. Potrivit estimărilor vor fi create circa 90 locuri noi de muncă, iar investițiile cumulative în economia națională vor constitui 19,43 milioane de lei.

 

Analizând rezultatele Programului PARE 1+1, secretarul general de stat al Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Iulia Costin a menționat că Programul ”PARE 1+1” constituie deja o istorie de succes în Republica Moldova, iar impactul acestuia asupra economiei naționale este indiscutabil. “Acest Program contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor politicii social-economice a Guvernului, prin creșterea investițiilor productive în activitățile de afaceri din Republica Moldova provenite din remitențe, sprijinirea lucrătorilor migranți întorși acasă, precum și generalizarea volumului de investiții în țară”, a subliniat Iulia Costin.

 

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, pe parcursul anilor se bucură de un interes sporit în rândul migranților și rudelor acestora, fapt care determină creșterea constantă a numărului de persoane interesate de a se reîntoarce acasă și de a investi remitențele în crearea și dezvoltarea unei afaceri proprii.

 

Petru Gurgurov, directorul general interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului de Întreprinderi Mici și Mijlocii (ODIMM), a menționat că odată cu aprobarea celor 32 proiecte investiționale bugetul Programului ”PARE 1+1 pentru anul 2017 va fi valorificat și indicatorii preconizați vor fi cuantificați.

 

De asemenea, directorul general interimar a accentuat că din cele 32 de întreprinderi aprobate pentru finanțare nerambursabilă 65,6 sunt în faza extinderii/dezvoltării afacerii, iar 34,4 % în faza de lansare. Totodată, 14 afaceri sunt create de lucrătorii migranți, care s-au întors de peste hotare, iar 18 fiind constituite de rudele de gradul unu ale migranților. Datele statistice mai indică că 34,4% la sută din afaceri sunt create și administrate de femei, iar 56,2% de tineri.

 

Din totalul solicitărilor de finanțare nerambursabilă, 21 de afaceri sunt demarate în agricultură și orientate spre cultivarea cerealelor, viței-de-vie, plantațiilor de pruni, mere, nuci, creșterea legumelor în 

DSC 1416spații protejate, creșterea animalelor (ferme de vite, păsări) și apicultură etc. 6 întreprinderi, care au fost acceptate pentru finanțarea nerambursabilă activează în domeniul prestării serviciilor, iar altele 5 în industria prelucrătoare.

 

Analiza provenienței remitențelor relevă faptul că cei 32 de solicitanți investesc remitențele provenite din munca desfășurată în 14 state: Italia , Marea Britanie, Rusia, Germania, Israel, Franța, România, Thailanda, Turcia și Ungaria.

 

Tot astăzi, Comitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1” a acceptat decizia privind propunerile de îmbunătățire a Regulamentului de implementare a Programului. În acest sens, a fost redus numărul actelor procedurale necesare pentru aplicarea la Componenta II și III a Programului. La Componenta III, la capitolul costuri neeligibile la Program au fost adăugate bunuri procurate de la persoane fizice, în scopul minimizării riscurilor legate de implementarea proiectului investițional.

 

Comform rezultatelor implementării Programului „PARE 1+1” în perioada 2010-2017 la Program s-au înregistrat 2254 persoane, dintre acestea 1873 persoane au fost instruite în domeniul inițierii și dezvoltării unei afaceri, ceea ce a contribuit la sporirea abilităților de gestionare a unei întreprinderi. Pe parcursul celor șapte ani de implementare, a fost facilitat accesul la finanțare nerambursabilă pentru 1104 întreprinderi, în sumă de 213,49 mln. lei. Suma totală a investițiilor planificate în economie constituie peste 678,42 mln. lei. 


pare logoProgramul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitențe. Programul activează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va i suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului. Beneficiarii de granturi pot fi lucrători emigranți, cetățeni ai Republicii Moldova şi beneficiari de remitențe, rude de gradul I.

Departamentul Comunicare și Relații Publice ODIMM

Pagina 1 din 20

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE