Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm

PFA logo orizont

CONCURS DE GRANTURI !!!  

 

ODIMM lansează Concursul de granturi pentru femeile antreprenoare
                                                                                     

Pentru a vă înregistra la Concurs, accesați: 

       
Formular de înregistrare


 

Perioada de aplicare: 16 octombrie - 30 noiembrie 2017

 

Paterns 10 ani odimm josPaterns 10 ani odimm jos

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Comunicate de presă
DSC 0404 edited1Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) prin proiectul ”Business Academy for Women” a demarat cursurile de instruire antreprenorială pentru formatorii organizațiilor de suport din Republica Moldova. 
 
În perioada 28 iunie - 1 iulie, 24 de traineri din cadrul  organizațiilor de suport în afaceri din toate regiunile țării, inclusiv regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia beneficiază de o sesiune de instruire cu tema „Componentele măiestriei unui trainer”. Organizațiile de suport, selectate în urma unei achiziții publice organizate de ODIMM, vor contribui, ulterior, la promovarea dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul femeilor din Moldova.
 
Olga Colesnicov, trainer în afaceri, a declarat la deschiderea cursurilor că participanții vor fi familiarizați cu aspectele teoretice și practice ale pregătirii și desfăşurării programelor de instruire în teritoriu, prin prisma obiectivelor proiectului „Business Academy for Women”. Formatorii vor trebui să țină cont de tendințele business-ului contemporan  și schimbările care se produc în continuu în economie. 
 
Instruirile sunt organizate în baza a 3 module, în domeniile marketing-ului contemporan, managementului și relațiilor economice internaționale. Trainerii -participanți la aceste cursuri de instruire  vor primi certificate de participare din partea ODIMM, iar ulterior acestea vor desfășura sesiunile de instruire pentru beneficiarele proiectului „ Business Academy for Women”.DSC 0407 edited1
 
Proiectul „Business Academy for Women”, lansat în luna martie curent, este finanțat de către Uniunea Europeană și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB).
 
Obiectivul general al Proiectului constă în promovarea abilitării economice și sociale a femeilor, inclusiv și a celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare. În cadrul proiectului vor fi antrenate circa 300 de femei antreprenori, care vor fi instruite cum să-și eficientizeze modelul de business şi să își orienteze companiile pe care le gestionează către export. La finele instruirii, vor fi selectate 10 femei antreprenori  care vor beneficia de granturi a câte 6 mii euro pentru implementarea  proiectelor.DSC 0409 edited1
DSC 0404 edited1Организация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) в рамках проекта «Академия Бизнеса для женщин» (”Business Academy for Women”)  начала учебные курсы для бизнесс-тренеров организаций поддержки в Молдове.
 
В период 28 июня-1 июля 24 преподавателя из организаций поддержки бизнеса во всех регионов республики и включительно в приднестровском регионе и АТО Гагаузия пройдут обучение по теме «Компоненты мастерства тренера». Такая помощь организациям, отобранным ODIMM на конкурсной основе, будет содействовать дальнейшему развитию предпринимательства среди женщин в Молдове.
 
Бизнесc-коуч Ольга Колесников, открывая курсы, отметила, что участники будут ознакомлены с теоретическими и практическими аспектами подготовки и проведения учебных программ на местах через призму целей проекта ”Business Academy for Women”. Тренеры должны учитывать тенденции развития бизнеса и изменения, непрерывно происходящие в экономике.
 
Тренинги организованы на базе трёх модулей: современного маркетинга, менеджмента и международных экономических отношений. Преподаватели – участники и участницы этих учебных курсов, получят сертификаты ODIMM, а затем будут проводить тренинги для бенефициаров проекта „ Business Academy for Women”.DSC 0407 edited1
 
«Академия бизнеса для женщин», запущенная в марте, финансируется Европейским Союзом и администрируется Организацией по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) в партнёрстве с Международным центром по продвижению женщин в бизнес (ICAWB).
 
Главная цель данного проекта заключается в содействии экономическому и социальному расширению прав и возможностей женщин, в том числе в сельской местности, сокращению гендерного неравенства и расширению доступа к финансовым ресурсам, услугам, технологическим инновациям и возможностям для развития. В проекте будут участвовать около 300 женщин-предпринимателей, которые пройдут обучение, как оптимизировать модели своих бизнесов и сориентировать усилия своих компаний для выхода на экспорт. В конце обучения будут отобраны 10 женщин предпринимателей, которые получат гранты в размере 6000 евро каждая для реализации своих проектов.DSC 0409 edited1
DSC 0009 editedCeremonia de semnare a contractelor a avut loc marți, 20 iunie, în incinta Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
 
Antreprenorii beneficiari vor investi în economia țării circa 20 mil. lei și vor crea circa 150 locuri de muncă. Din cei 37 de antreprenori, care au semnat astăzi contractele de finanțare nerambursabilă, 15 sunt lucrători migranți reveniți în Republica Moldova. Determinarea lor de a reveni în țară și de a investi banii câștigați peste hotare în propria afacere, reprezintă scopul esențial al Programului PARE 1+1.
 
Din totalul companiilor solicitante de finanţare nerambursabilă, 62 % își desfășoară activitatea în agricultură: cultivarea cerealelor și viței-de-vie; cultivarea fructelor (mere, nuci, piersici și cireși); creșterea legumelor în spații protejate; creșterea animalelor (ferme de vaci, iepuri, chinchila) și apicultură, iar 22 % activează în domeniul prestării serviciilor (servicii hoteliere și de agrement, prestarea serviciilor de tipărire și design specializat, transport de mărfuri și servicii de construcții) și 16 % în industria prelucrătoare, cu activități în producere a mobilei, a peleților, fabricarea ușilor și geamurilor din PVC, produselor textile, producerea ambalajelor din hârtie, carton și lemn.
 
Beneficiarii sunt din 21 raioane ale țării: 8 întreprinderi activează în mun. Chișinău, 3 întreprinderi în raionul Telenești, câte 2 întreprinderi activează în raioanele Basarabeasca, Hîncești, Florești, Cahul, Rîșcani, UTA Găgăuzia și câte o întreprindere în Călărași, Cimișlia, Dondușeni, Ialoveni, Glodeni, Leova, Nisporeni, Orhei, Soroca, Sîngerei, Strășeni, Ștefan-Vodă, Taraclia și Ungheni.
 
Semnatarii Programului PARE 1+1 urmează să contribuie cu partea lor de investiție, conform regulii 1+1 din banii câștigați în 13 state: Belgia, Bulgaria, Federația Rusă, Franța, Israel, Italia, Letonia, Marea Britanie, Portugalia, România, Spania, SUA și Sudan. DSC 0340 edited
 
De la începutul anului curent, ODIMM a semnat 70 de contracte de finanțare nerambursabilă în sumă de 14 mln. lei.
 
Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale cetățenilor Republicii Moldova care muncesc peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a țării noastre prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Programul funcționează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în formă de grant. Beneficiarii de granturi pot fi cetățeni ai Republicii Moldova, care muncesc peste hotare şi beneficiari de remitențe, rude de gradul I.
DSC 0009 editedЦеремония подписания контрактов состоялась во вторник, 20 июня, в офисе Организации по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM).
 
Получившие государственную поддержку в размере 7,26 млн. леев бенефициары в целом  инвестируют в экономику страны около 20 млн. леев. При этом будет создано около 150 рабочих мест. Из 37 начинающих предпринимателей, которые подписали грантовые соглашения, 15 работали за границей и вернулись в Молдову. Их решимость вернуться на родину и вкладывать деньги, заработанные за рубежом, в собственный бизнес, является одной из основных целей Программы PARE 1+1.
 
Из общего числа компаний, получивших гранты, 62% действуют в сельском хозяйстве: выращивание зерновых и винограда; фруктов (яблоки, грецкие орехи, персики и вишни); овощей в теплицах; животноводство (молочные коровы, кролики, шиншиллы) и пчеловодство. 22% оказывают услуги (гостиницы; отдых и развлечения; печать и специальный дизайн; грузоперевозки и строительные работы). Ещё 16% вложили деньги в промышленное производство: мебели; пеллет; дверей и окон из ПВХ; текстиля; упаковки из бумаги, картона и дерева.
 
Гранты PARE 1+1  получат в 21 районе страны: восемь компаний, работающих в мун. Кишинёв; 3 компании в Теленешть; по две в Басарабяске, Хынчешть, Флорешть, Кахуле, Рышкань, Гагаузии и по одной компании в Кэлэрашь, Чимишлии, Дондушень, Яловень, Глодень, Леова, Ниспорень, Орхее, Сороке, Флорешть, Стрэшень, Штефан-Водэ, Тараклии и Унгень.
 
Бенефициары проекта,  которым, согласно Правилу 1+1 государство выделяет гранты, заработали свои деньги в 13 странах: Бельгии, Болгарии, Российской Федерации, Франции, Израиле, Италии, Латвии, Великобритании, Португалии, Румынии, Испании, США и Судане.DSC 0340 edited
 
С начала нынешнего года ODIMM подписала 70 грантов соглашений на общую сумму 14 млн. леев.
 
Программа по привлечению денежных переводов в экономику PARE 1+1 направлена на мобилизацию людских и финансовых ресурсов молдавских граждан, работающих за рубежом, с целью устойчивого экономического развития нашей страны, стимулируя создание и развитие малых и средних предприятий. Программа работает в соответствии с Правилом «1 + 1», при котором на каждый лей, полученный в качестве денежных переводов и вложенный в бизнес, государство добавляет ещё один лей в виде гранта. Бенефициарами могут быть граждане Молдовы, которые работают за границей или получатели переводов первой степени родства.
DSC 0029 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Consiliul Raional Călărași și Ministerul Economiei, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene au lansat astăzi la Călărași cel de-al 10-lea Incubator de Afaceri. 
 
Incubatorul de Afaceri din Călărași are o suprafață totală de aproximativ 2000 m2. Aici vor fi găzduite circa 20-26 companii, care ar putea crea cel puţin 60 locuri de muncă. La moment deja 15 companii au statut de rezident al incubatorului, dintre care 5 vor activa în domeniul producerii (ferestre și uși termopan, confecții din metal forjat, textile cu ornamente brodate, haine pentru copii), iar 10 companii prestează servicii (contabilitate și consultanță în afaceri, imobiliare, Call - centru, design și tipar, curierat, cosmetologice, deservire socială). 
 
Incubatorul va acorda sprijin logistic, consultativ, de instruire și financiar companiilor și startup-urilor incubate. Instituția va susţine dezvoltarea afacerilor, astfel încât acestea să poată ajunge la un nivel de stabilitate şi autonomie, care să le permită funcţionare eficientă. 
 
La ceremonia oficială au participat viceprim-ministrul, ministru al Economiei, Octavian CALMÎC, seful secției cooperare al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Aneil SINGH, reprezentanții autorităţilor publice centrale şi locale,ai mediului de afaceri, organizațiilor obștești și proiectelor internaţionale.
 
Potrivit vicepremierul Octavian CALMÎC, Incubatoarele de Afaceri reprezintă o școală a business-ului, care trebuie să fie preluată pe întreg teritoriul țării. „În total în rețea avem 10 incubatoare în diferite centre raionale și eu cred că este o experiență bună să multiplicăm aceste practici și în celelalte raioane și municipii din Republica Moldova”, a spus Octavian CALMÎC.
 
În cadrul ceremoniei oficiale Directorul general ODIMM, Iulia IABANJI a spus că Incubatoarele de afaceri sunt un instrument eficient de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii la etapa de inițiere și penetrare pe piață prin deschiderea a noi locuri de munca și înviorarea economiei la nivel local. Totodată, Directorul general ODIMM a specificat următoarele: „Constituirea acestei instituții a fost posibilă datorită suportului financiar oferit de UE și desigur colaborării eficiente dintre autoritățile publice centrale și locale și a partenerilor internaționali”.DSC 0060 edited
 
Seful secției cooperare al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Aneil Singh a vorbit despre importanța Incubatorului de afaceri pentru companiile mici și companiile noi create. Reprezentantul Delegației UE a afirmat că antreprenorii care vor deveni rezidenți ai Incubatorului se vor bucura de instruire, sprijin și asistență în afaceri. „UE este un partener de nădejde și oferă sprijin IMM-urilor pentru dezvoltarea lor în Republica Moldova. Asistența noastră este tangibilă pentru mediul de afaceri, iar această clădire de curând renovată așteaptă să primească antreprenorii”, a mai adăugat  Aneil Singh.
 
Președintele Raionului Călărași, Sergiu Artene, a remarcat importanța deschiderii Incubatorului de afaceri pentru comunitatea locală și pentru formarea bazei economice a raionului Călărași. „Acum 5 luni acest edificiu era o clădire fără viitor, însă grație efortului partenerilor externi, ODIMM, autorităților centrale și locale astăzi acest centru devine o oportunitate pentru cei care doresc sa-și dezvolte o afacere”, a menționat  Sergiu Artene.
 
Oficialii au tăiat în mod simbolic panglica inaugurală și au sădit un copac pentru a marca deschiderea oficială Incubatorului de afaceri din or. Călărași. În continuare cei prezenți la eveniment au fost invitați în sediul Incubatorului de Afaceri pentru a cunoaște condițiile în care își desfășoară activitatea rezidenții.
 
La analiza modelului relevant pentru crearea Incubatorului de Afaceri Călărași, a fost luată în considerare experienţa pozitivă de constituire şi gestionare a Incubatoarelor de Afaceri deschise în Soroca, Ştefan Vodă, Leova, Rezina, Sîngerei, Coşniţa, Ceadîr-Lunga, Nisporeni, Cimișlia care pe parcursul activităţii au găzduit 289 companii,inclusiv 144 companii au absolvit cu succes perioada de incubare. Totodată, prin intermediul Incubatoarelor de Afaceri au fost create circa 950 de locuri de muncă. În acest an urmează deschiderea unui Incubator de Afaceri și în orașul Cahul.
 
DSC 0094 editedDeschiderea IA Călărași se aliniază priorităților Guvernului RM în dezvoltarea sectorului Întreprinderilor mici și mijlocii, în special, in zonele rurale. Astfel, în Programul de activitate al Ministerului Economiei, Strategia de Dezvoltare al IMM-urilor pentru perioada 2012-2020, una din prioritățile strategice este dezvoltarea infrastructurii de sprijin în afaceri pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv prin crearea unei reţele de Incubatoare de Afaceri şi fortificarea capacităţilor acestora. 
 
 
 
 
 
 

DSC 0029 editedОрганизация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) в партнёрстве с райсоветом Кэлэрашь и Министерством экономики при поддержке Европейского Союза 19 июня открыла в г. Кэлэрашь 10-й бизнес-инкубатор в Молдове.

 

Бизнес-инкубатор в Кэлэрашь имеет общую площадь около 2000 м2. Здесь разместится от 20 до 26 компаний, которые создадут не менее 60 новых рабочих мест. На данный момент уже 15 компаний получили статус резидента инкубатора. Из них 5 действуют в сфере производства (окна и двери, изделия из кованого металла, вышивка на текстиле, детская одежда) и 10 компаний предоставляют услуги (бухгалтерский учёт и консалтинг, недвижимость, Call-центр, дизайн и печать, курьерская доставка, косметология, социальное обслуживание).

 

Инкубатор будет оказывать стартапам материально-техническую поддержку, консультировать их и обучать. Учреждение будет поддерживать развитие бизнесов, чтобы они смогли достичь уровня стабильности и автономии, которые позволят им эффективно функционировать в дальнейшем.

 

В официальной церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра, министр экономики Октавиан Калмык; глава отдела сотрудничества Представительства ЕС в Молдове Анейл Сингх; представители центральных и местных органов власти; руководители предприятий, неправительственных организаций и международных проектов.

 

По словам заместителя премьер-министра Октавиана Калмык, бизнес-инкубаторы являются школами бизнеса и должны работать на всей территории страны. «В общей сложности теперь у нас есть сеть из 10 инкубаторов в различных региональных центрах, и я думаю, что это хороший опыт. Нужно умножать эту практику в других районах и муниципалитетах Республики Молдова», - сказал Октавиан Калмык.

 

Участвовавшая в официальной церемонии генеральный директор ODIMM Юлия Ябанжи сказала, что бизнес-инкубаторы являются эффективным инструментом для поддержки малого и среднего бизнеса в его начальной фазе, - для выхода на рынок за счёт открытия новых рабочих мест и оживления местной экономики. Но, отметила генеральный директор ODIMM, такое возможно при следующих условиях: «Создание этого института стало возможным благодаря финансовой поддержке ЕС и, конечно, эффективного взаимодействия между центральными и местными государственными органами и международными партнёрами».DSC 0060 edited

 

Начальник отдела сотрудничества Представительства ЕС в Молдове Анейл Сингх говорил о важности бизнес-инкубаторов для малых и начинающих компаний. Представитель делегации ЕС отметил, что предпринимателей, которые стали резидентами инкубатора, будут обучать, поддерживать и консультировать. «ЕС является надёжным партнером и обеспечивает поддержку малого и среднего бизнеса для их развития в Молдове. Бизнес эту помощь ощущает; вот и это недавно отремонтированное здание готово принять начинающих бизнесменов», - добавил Анейл Сингх.

 

Председатель района Кэлэрашь Серджиу Артене отметил важность открытия бизнес-инкубатора для местного бизнес-сообщества и для формирования экономической базы района. «5 месяцев назад у этого здания не было будущего, но благодаря усилиям внешних партнёров, ODIMM, центральных и местных органов власти, сегодня этот центр может предоставить возможности для тех, кто хочет развивать свой бизнес», - заявил Серджиу Артене.

 

Представители официальных властей перерезали церемониальную ленточку и посадили дерево, чтобы отметить официальное открытие бизнес-инкубатора в городе Кэлэрашь. Затем присутствующие были приглашены в помещения инкубатора чтобы познакомиться с условиями, в которых будут осуществлять свою деятельность начинающие предприниматели.

При планировании модели для создания бизнес-инкубатора Кэлэрашь был применён положительный опыт создания и управления бизнес-инкубаторами, действующими в Сороках, Штефан-Водэ, Леова, Резине, Сынжерей, Кошнице, Чадыр-Лунге, Ниспорень, Чимишлии, резидентами которых были 289 компаний, в том числе 144 предприятия, успешно завершивших период инкубации. С помощью бизнес-инкубаторов в Молдове создано около 950 рабочих мест. В этом году откроется ещё один бизнес-инкубатор - в Кагуле.


DSC 0094 editedОткрытие БИ в Кэлэрашь отражает приоритеты Правительства РМ в развитии малых и средних предприятий, особенно в сельской местности. К примеру, в Программе деятельности Министерства экономики, Стратегии развития малого и среднего бизнеса на период 2012-2020 годов, одним из стратегических приоритетов является развитие инфраструктуры поддержки бизнеса по всей стране, в том числе путём создания сети бизнес-инкубаторов и укрепления их потенциала.

 
Pagina 7 din 16

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE