Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm

PFA logo orizont

CONCURS DE GRANTURI !!!  

 

ODIMM lansează Concursul de granturi pentru femeile antreprenoare
                                                                                     

Pentru a vă înregistra la Concurs, accesați: 

       
Formular de înregistrare


 

Perioada de aplicare: 16 octombrie - 30 noiembrie 2017

 

Paterns 10 ani odimm josPaterns 10 ani odimm jos

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Sâmbătă, 14 Octombrie 2017 16:03 Publicat in rubrica Comunicate de presă
5 o editedDirectorul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Iulia Iabanji, a participat vineri, 13 octombrie curent, la Forumul „Excelență în Business”, organizat de Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova – România.
 
Evenimentul, desfășurat în cadrul celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între România şi Republica Moldova, a avut ca scop promovarea oportunităților economice oferite de țara noastră, oportunități menite să contribuie la crearea condițiilor atractive și favorabile pentru susținerea potențialilor investitori ce doresc să se dezvolte în stânga Prutului.
 
Directorul ODIMM a vorbit, în cadrul forumului, despre istoricul, activitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova și impactul acestora în economia țării. 
 
„Politicile promovate în domeniul dezvoltării antreprenoriatului din țară au condus la evoluția pozitivă a numărului de întreprinderi active, chiar dacă sectorul IMM continuă să se confrunte cu numeroase dificultăți de ordin financiar, legislativ, birocratic şi altele. Pe parcursul ultimilor cinci ani, numărul ÎMM a fost în continuă creștere, ajungând la o cifră de 51,6 mii”, a spus  directorul ODIMM.4 o edited
 
Iulia Iabanji a prezentat programele de suport gestionate de ODIMM care au un impact semnificativ asupra dezvoltării mediului antreprenorial din Republica Moldova, cu accent pe Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), Fondul de Garantare a Creditelor (FGC), Rețiaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM), „Business Academy for Women” și „Femei în Afaceri”.
 
De notat că la forumul „Excelență în Business” au participat reprezentanți ai Guvernului României și Republicii Moldova, mediului de afaceri, investitorilor și organizațiilor de suport  în domeniul antreprenoriatului din cele două țări.
 
Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova – România este o organizație autonomă, neguvernamentală, apolitică, cu personalitate juridică, de utilitate publică, destinată reprezentării, apărării și susținerii intereselor membrilor săi și a celorlalți operatori economici din Republica Moldova și România, pentru dezvoltarea comerțului și serviciilor corespunzător cerințelor economiei de piață.
 
1 o edited2 o edited3 o edited
Sâmbătă, 14 Octombrie 2017 15:54 Publicat in rubrica Comunicate de presă

5 o editedГенеральный директор Организации по развитию сектора малого и среднего бизнеса (ODIMM) Юлия Ябанжи участвовала в пятницу, 13 октября, в Форуме „Excelență în Business” («Совершенство в бизнесе»), организованном двусторонней торгово-промышленной палатой Молдовы и Румынии.
 
Мероприятие проходило в Бухаресте в рамках 10-й сессии Объединенной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Румынией и Республикой Молдова и имело целью продвижение экономических возможностей, предлагаемых нашей страной, и обзор созданных привлекательных и благоприятных условий для поддержки потенциальных инвесторов, желающих развивать левобережье Прута.
 
Директор ODIMM в своем выступлении на форуме рассказала о деятельности малых и средних предприятий (МСП) в Республике Молдова и их влиянии на экономику страны.
 
«Политика, продвигаемая в области развития предпринимательства в стране, привела к позитивной эволюции числа активных предприятий, даже при том, что сектор МСП продолжает сталкиваться со многими финансовыми, законодательными, бюрократическими и другими трудностями. За последние пять лет количество МСП неуклонно росло и увеличилось до 51,6 тысяч», - сообщила директор ODIMM.4 o edited
 
Юлия Ябанжи представила программы поддержки, внедряемые ODIMM, которые оказывают значительное влияние на развитие предпринимательской среды в Республике Молдова, сделав особый акцент на программах «PARE 1+1», PNAET, FGC, «Академия бизнеса для женщин», «Женщины в бизнесе» и сети бизнес-инкубаторов.
 
Напомним, что в форуме «Совершенство в бизнесе» приняли участие представители правительств Румынии и Республики Молдова, бизнесмены, инвесторы и организации по поддержке предпринимательства из двух стран.
 
Двусторонняя торгово-промышленная палата Республика Молдова - Румыния является автономной, неправительственной, аполитичной организацией, действующей в качестве юридического лица в целях общественной пользы, предоставляющей  защиту и поддержку интересов своих членов и других экономических операторов в Республике Молдова и Румынии для развития торговли и  услуг, соответствующих требованиям рыночной экономики.
2 o edited3 o edited1 o edited
Marţi, 10 Octombrie 2017 16:17 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0585 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a încheiat contracte de prestări servicii cu 28 de experți în domeniul afacerilor care vor oferi servicii de consultanță antreprenorială femeilor de afaceri din Republica Moldova. Serviciile de consultanță vor fi prestate în cadrul Programul-pilot “Femei în Afaceri” (PFA). Prestatorii de servicii de consultanță vor contribui la dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul femeilor din  Republica Moldova.
 
Serviciile de consultanță constituie o continuare a procesului de formare antreprenorială a beneficiarelor PFA care presupune: mentorat, consultanță în afaceri, ghidare la înregistrare a afacerii, etc.
 
“Cele peste 300 de femei care au trecut componenta de instruire a PFA au fost împărțite pe criterii geografice, inclusiv UTA Găgăuzia. Acestea după finalizarea cursurilor de instruire antreprenorială vor fi familiarizate și ghidate de către experți cu instrumentele și metodele de utilizare în planificarea și dezvoltarea afacerii, identificarea tipurilor de resurse necesare pentru lansarea afacerii,  îndrumare pentru dezvoltarea propriului planul de afaceri, inclusiv pentru beneficierea de suport financiar necesar lansării și activității post-lansare a afacerii”, susține Iulia Iabanji, Director general ODIMM.DSC 0589 edited 
 
Serviciile de mentorat vor fi acordate individual pentru toate femeile participante în Campania de instruire care doresc să se înscrie în competiția de granturi din etapa a doua a Programului guvernamental “Femei în Afaceri”.
 
DSC 0620 editedEtapa a doua a Programului - pilot „Femei în afaceri” presupune componenta de granturi mici pentru femei. La această etapă pot participa femeile care gestionează o afacere de până la 2 ani. Valoarea maximă a grantului constituie 165 mii lei, dintre care 110 mii lei vor fi direcționați pentru procurarea de echipamente, iar 55 mii lei sunt destinați pentru dezvoltarea afacerii: cercetare, consultanță, proiectare,instruire, etc.
 
În toamna anului 2016, Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul-pilot ”Femei în Afaceri”, gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Perioada de implementare a acestui Program este de 3 ani, din bugetul statului vor fi alocate 51,5 milioane lei. Această inițiativă guvernamentală are ca obiectiv promovarea abilității economice și sociale din zonele rurale prin reducerea inegalității de gen, prin creșterea și dezvoltarea afacerilor, schimbarea percepției inovaționale, sporirea accesului la resurse, servicii și tehnologii moderne. Programul este destinat femeilor care planifică să-și inițieze sau extindă afacerile, în special în zonele rurale și va acorda suportul pentru femeile antreprenoare a 3 etape de dezvoltare a afacerii.
DSC 0592 editedDSC 0696 editedDSC 0639 edited
Marţi, 10 Octombrie 2017 16:11 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0585 editedОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) заключила контракты с 28 бизнес - экспертами, которые будут оказывать консультационные услуги молдавским женщинам - предпринимателям в рамках пилотной программы «Женщины в бизнесе» (PFA). Поставщики консультационных услуг будут способствовать развитию предпринимательских навыков среди женщин в Республике Молдова.
 
Консультационные услуги являются продолжением процесса обучения предпринимателей - бенефициаров PFA, который включает в себя: наставничество, бизнес-консультации, руководство по регистрации бизнеса и т. д.
 
«Более 300 женщин, прошедших тренировочный компонент PFA, были объединены в группы в соответствии с географическими критериями, включая АТО Гагаузия. После завершения курсов по предпринимательскому обучению, бизнес-эксперты проведут для этих групп тренинги по инструментам и методам, используемым в планировании и развитии своего дела; определению типов ресурсов, необходимых для запуска бизнеса;  разработке бизнес-плана, включая предоставление финансовой поддержки, необходимой для запуска и последующего развития бизнеса», - сообщила Юлия Ябанжи, генеральный директор ODIMM.DSC 0589 edited
 
Услуги по наставничеству (менторату) будут предоставляться индивидуально всем женщинам, прошедшим первый этап проекта и желающим участвовать во втором этапе «Женщины в бизнесе», - конкурсе на получение грантов.
 
DSC 0620 editedВторой этап пилотной программы «Женщины в бизнесе» включает в себя компонент малых грантов для женщин. В нём могут участвовать женщины, которые управляют бизнесом сроком до двух лет. Максимальная сумма гранта составляет 165 тыс. леев, из которых 110 тыс. леев будут направлены на закупку оборудования, а 55 тыс. предназначены для развития бизнеса: исследования, консультации, проектирование, обучение и т. д.
 
Осенью 2016 года правительство Молдовы запустило пилотную программу «Женщины в бизнесе», которую проводит Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM). Срок реализации этой программы составляет 3 года, из государственного бюджета на неё будет выделено 51,5 млн леев. Данная правительственная инициатива направлена на содействие развитию экономических и социальных возможностей в сельских районах за счёт сокращения гендерного неравенства путём роста и развития бизнеса, изменения восприятия инноваций, расширения доступа к современным ресурсам, услугам и технологиям. Программа предназначена для женщин, планирующих начать или расширить свой бизнес, в особенности в сельских районах, и будет оказывать поддержку женщинам-предпринимателям на трёх этапах развития бизнеса.
DSC 0592 editedDSC 0696 editedDSC 0639 edited
Vineri, 06 Octombrie 2017 16:29 Publicat in rubrica Comunicate de presă
1 editedOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a desemnat 5 câștigători ai Concursului Național anual „IMM – Model de Responsabilitate Socială” ediția a VIII-a. Ceremonia de premiere a avut loc astăzi, 6 octombrie 2017, în cadrul  Conferinței Internaționale a IMM-urilor. 
 
În acest an la Concurs au participat 24 de antreprenori din 9 raioane, municipii și regiuni ale țării: Chișinău, Anenii Noi, Basarabeasca, Dondușeni, Edineț, Râșcani, Ștefan Vodă, Sângerei și UTA Găgăuzia. 2 edited
 
Potrivit rezultatelor comisiei de evaluare au fost premiați următorii antreprenori:
 
- Premiul mare - SC „GELIBERT” SRL  (or. Sângerei, r. Sângerei);
- Premiul special pentru activităţile social – corporative orientate către comunitate - SRL „DACRONIX-GRUP” (or. Sângerei, r. Sângerei);
- Premiul special pentru activităţile social – corporative  în domeniul protecţiei mediului - S.A. „AVICOLA” (s. Corlăteni, r. Râșcani);
- Premiul special pentru activităţile social – corporative orientate către angajaţi - S.R.L „METEOR” (s. Chetrosu, r. Anenii Noi);
- Premiul special pentru activităţile social – corporative orientate către piaţă - SRL „FERMA CU ORIGINI” (mun. Chișinău);
- Pentru realizări deosebite în domeniul responsabilității social – corporative - SC „GELIBERT” SRL  (or. Sângerei, r. Sângerei).
 
Câștigătorii au primit Diplome,  premii bănești și cadouri de preț din partea sponsorilor concursului (Banca Mondiala, BC „Moldova Agroindbank” S.A., S.A. „Viorica-Cosmetic", Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A. și Radisson Blu Hotel Chișinău.
 
3 editedConcursul Național „IMM – Model de Responsabilitate Socială” este organizat anual de ODIMM, începând cu 2010, cu scopul promovării acestui concept și diseminării celor mai bune practici ale IMM-urilor.  Participanții la concurs sunt companiile care se încadrează în categoria IMM, desfășoară activitate economică mai mult de 1 an, sunt rezidenți ai Republicii Moldova și au realizat cel puțin una dintre activitățile de responsabilitate socială corporativă.
Vineri, 06 Octombrie 2017 16:23 Publicat in rubrica Comunicate de presă
1 editedОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) определила 5 победителей ежегодного Национального конкурса «МСП - модель социальной ответственности», 8-е издание. Церемония награждения прошла сегодня, 6 октября 2017 года, на Международной конференции малых и средних предприятий.
 
В этом году в конкурсе приняли участие 24 предпринимателя из 9 районов, муниципалитетов и регионов страны: Кишинэу, Анений Ной, Басарабяска, Дондюшень, Единец, Рышкань, Штефан Водэ, Сынжерей и АТО Гагаузия.2 edited
 
По результатам работы комитета по оценке были присуждены следующие премии:
 
Главная премия - SC „GELIBERT” SRL  (Сынжерей, р-он Сынжерей);
Специальная награда за общественно-ориентированную социальную и корпоративную деятельность - SRL „DACRONIX-GRUP” (Сынжерей, р-он Сынжерей);
Специальная награда за социальную и корпоративную деятельность в области охраны окружающей среды - S.A. „AVICOLA” (с. Корлэтень, р-он Рышкань);
Специальная награда за социальную и корпоративную деятельность для сотрудников - S.R.L „METEOR”  (с. Кетросу, р-он Анений Ной);
Специальная награда за социальную и корпоративную деятельность по развитию рынка - SRL „FERMA CU ORIGINI”  (муниципий Кишинэу);
Премия за выдающиеся достижения в области корпоративной социальной ответственности - SC „GELIBERT” SRL  (Сынжерей, р-он Сынжерей).
 
Победители получили дипломы, денежные премии и ценные подарки от спонсоров конкурса (Всемирный банк, КБ «Moldova Agroindbank» S.A., S.A. «Viorica-Cosmetic», Международный выставочный центр «Moldexpo» S.A. и Radisson Blu Hotel Chisinau).
 
3 editedНациональный конкурс «МСП - модель социальной ответственности» проводится ODIMM ежегодно, начиная с 2010 года, с целью продвижения этой концепции и распространения передовой практики МСП. Участниками конкурса являются компании, которые относятся к категории малых и средних предприятий, ведут экономическую деятельность более одного года, являются резидентами Республики Молдова и реализовали на практике хотя бы один из видов корпоративной социальной ответственности.
Vineri, 06 Octombrie 2017 15:06 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0346 editedCirca 350 de antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum și ai instituțiilor de suport în afaceri  au participat astăzi, 6 octombrie 2017, la Conferința Internațională a IMM-urilor, cu genericul “Specializarea inteligentă, motorul creșterii economice al regiunilor din Republica Moldova”, desfășurată de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova. Evenimentul a încheiat activitățile de promovare a antreprenoriatului organizate la nivel național în cadrul “MOLDOVA BUSINESS WEEK 2017”.
 
Conferința a avut drept obiectiv  prezentarea potențialulului socio-economic al regiunilor din Republica Moldova și identificarea instrumentelor de sprijin pentru reorientarea structurilor industriale către ramurile emergente și piețele internaționale. În cadrul manifestării au fost abordate noile oportunităţi şi provocări generate de progresele înregistrate de Republica Moldova în asumarea şi implementarea cu responsabilitate a angajamentelor ce rezultă din parcursul european.
 
În deschiderea conferinței, Iulia Iabanji, Director general ODIMM a declarat că evenimentul de astăzi constituie o platformă unică și excelentă pentru desfăşurarea unui dialog deschis şi constructiv, în cadrul căruia vor fi abordate noile oportunităţi şi provocări generate de progresele înregistrate de Republica Moldova în asumarea şi implementarea cu responsabilitate a angajamentelor ce rezultă din parcursul european. 
“Astăzi este imperativ pentru Moldova să adopte o nouă metodă de dezvoltare a antreprenorialului, și anume Specializarea Inteligentă. În această inițiativă IMM-le ramân un obiectiv strategic al nostru datorită potenţialului acestora de a genera venituri şi locuri noi de muncă, de a promova simultan integrarea socială şi diversitatea culturală, dezvoltarea umană, menţinerea şi capitalizarea talentelor. Am încrederea că în viitorul apropiat mediul de afaceri autohton va putea oferi produse cu valoare adăugată ridicată pe pieţele externe la preţuri competitive şi de o calitate excelentă”, a reiterat Directorul general ODIMM.
 
Octavian Calmâc, vicepremier și ministru al Economiei și Infrastructurii a subliniat că Guvernul Republicii Moldova își propune să creeze un cadru de reglementare cât mai favorabil pentru antreprenori. Potrivit lui Calmâc, la ora actuală IMM-urile constituie 98% din numărul total de întreprinderi, 60% numărul total de forță de muncă, contribuind cu circa 30 la sută în PIB-ul anul al R.Moldova. În acest sens, un instrument important pentru politicile de reformă constituie Acordul de Asociere cu UE și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, semnat în iunie 2014.
 
“IMM-urile constituie motorul economiei și în acest sens, un instrument important pentru politicile, de reformă constituie Acordul de Asociere cu UE și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, semnat în iunie 2014. Aducem mulțumiri partenerilor de dezvoltare. Cu sprijinul lor dezvoltăm programele de suport pentru mediul antreprenorial- PARE 1+1, PNAET, Femei în Afaceri”. Referindu-se la tematica pusă în discuție la conferință, Octavian Calmâc a reiterat faptul  că dezvoltarea inteligentă a regiunilor începe de la tradițiile noastre naționale pe care trebuie să le punem în valoare.
 
Peter Michalko, șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova, a menționat că numărul antreprenorilor prezenți la eveniment este un indicator clar că țara nu doar are nevoie, dar are și un potențial foarte mare de a implementa reformele în economie, astfel încât nivelul de dezvoltare să crească. Potrivit diplomatului european, UE va continua sprijinul R.Moldova pentru implementarea Acordului DCFTA prin care mediul de afaceri poate avea acces la cea mai mare piață europeană.
 
“Din 2007 ODIMM a beneficiat de sprijinul UE pentru proiectele de suport destinate antreprenorilor: PARE 1+1, Incubatoarele de Afaceri. ODIMM a devenit un partener de încredere pentru UE promovând stimularea dezvoltării IMM-urilor și istoria de succes a colaborării cu UE nu se va opri aici. UE va finanța în continuare programele de suport antreprenorial “Business Academy for Women”, „Incubatoarele de Afaceri”. Pentru anul viitor ODIMM va primi circa 4 mil euro pentru continuitatea programelor și asistență tehnică de 2, 6 mil euro pentru programele gestionate”, a subliniat Peter Michalko.
 
Potrivit lui Vitalie Iurcu, viceministru al Economiei, dezvoltarea sectorului IMM-urilor este una din prioritățile de bază fixate în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018. În acest context, a fost elaborată și adoptată de către Parlament noua Lege cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (Nr. 179 din 21.07.2016). Această lege prevede o serie de măsuri menite să simplifice procedurile de înregistrare și lichidare a afacerilor, să optimizeze cu 25 la sută procedura de obținere a actelor permisive, să faciliteze procesele de raportare, precum și să economisească resursele IMM-urilor prin introducerea ghișeului unic în format electronic. Totodată, Directorul general ODIMM, Iulia Iabanji a descris instrumentele de suport pentru IMM-uri la nivel regional și metode de promovare al potențialului și avantajului competitiv regional din Republica Moldova. 
„Lichidarea barierelor birocratice, facilitarea instrumentelor de internaționalizare, precum și consolidarea organizațiilor de suport sunt principalele doleanțe pe care le auzim de la beneficiarii noștri”, a menționat Iulia Iabanji.
 
Potrivit directorului general ODIMM, internaționalizarea este un element cheie al economiei de piață, al libertății economice, atunci când întreprinzatorii depășesc granițele geografice în căutarea beneficiilor economice.
 
Pe parcursul zilei, raportorii au prezentat informații privind dezvoltarea economică și competitivă a Republicii Moldova, studii și cercetări ale experților străini privind cartografierea și identificarea potențialului regional, prezentarea experienței României și Italiei de divizare a regiunilor de dezvoltare.  
 
În cadrul Panelului II al Conferinței, au participat Prim-ministru R.Moldova, Pavel Filip și Prim-ministru Ucrfainei, Volodimir Hroisman. Cei doi oficiali s-au referit în discursurile lor la evoluțiile și perspectivele cooperării dintre Republica Moldova și Ucraina. În context, au fost prezentate istorii de succes care nuanțează relațiile de afaceri moldo-ucrainene.
 
Invitații la conferintă, prin luarile lor de cuvânt au  punctat posibilitățile de consolidare a dialogului dintre mediul de afaceri, autoritățile publice centrale și locale și partenerii de dezvoltare. Totodată, antreprenorii au avut posibilitatea să interacționeze, în format Open space, cu reprezentanții instituțilori de suport.DSC 0334 edited
 
Pe parcursul desfășurării manifestării a fost deschisă o expoziție cu produse tradiționale specifice celor 4 regiuni de dezvoltare din R.Moldova (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia).
 
Conferința s-a încheiat cu ceremonia de premiere a câștigătorilor concursurilor naționale ”Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM” și ”IMM – Model de Responsabilitate Socială”.  
 
SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ la nivel regional este un concept promovat de Comisia Europeană odată cu adoptarea Strategiei Europa 2020,  pentru realizarea unor investiții eficiente (raport rezultate/cost) și eficace (raport impact/obiectiv) în materie de cercetare, dezvoltare și inovare. Specializarea inteligentă presupune identificarea atuurilor fiecărei regiuni, evidențierea avantajelor competitive, precum și implicarea actorilor cheie în jurul unei viziuni unice.
 
REPUBLICA MOLDOVA s-a angajat să adopte strategia inteligentă până în 2020 cu suportul tehnic din partea Comisiei Europene. În prezent, Platforma S3 - instrumentul dedicat Specializării Inteligente la nivel european, împreună cu o echipă de experți, Centrul Comun de Cercetare și partenerii cheie de la nivel local pregătesc o cartografiere a potențialului economic, științific și de inovare din Moldova. Rezultatele acestei analize vor servi drept punct de plecare pentru elaborarea strategiilor inteligente la nivel național.
Vineri, 06 Octombrie 2017 14:59 Publicat in rubrica Comunicate de presă
DSC 0158 editedОколо 400 предпринимателей, представителей центральных и местных органов государственной власти, а также организаций по поддержке бизнеса приняли участие 6 октября 2017 года в Международной конференции малых и средних предприятий, которая проходила под слоганом «Интеллектуальная специализация - двигатель экономического роста регионов Республики Молдова».  Мероприятие проводилось Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) в партнерстве с Министерством экономики и инфраструктуры Республики Молдова и являлось частью недели акций по развитию предпринимательства, организованных на национальном уровне в рамках “MOLDOVA BUSINESS WEEK 2017”.
 
Цель конференции - представить социально-экономический потенциал регионов Республики Молдова и выявить вспомогательные инструменты для переориентации промышленных структур на развивающиеся отрасли и международные рынки. В этом контексте рассматривались новые возможности и проблемы, связанные с прогрессом, достигнутым Республикой Молдова в выполнении обязательств, вытекающих из европейского выбора страны.
 
На открытии конференции Юлия Ябанжи, генеральный директор ODIMM, отметила, что сегодняшнее событие является уникальной и отличной платформой для проведения открытого и конструктивного диалога.DSC 0095 edited
«Сегодня для Молдовы крайне важно принять новый метод развития предпринимательства, а именно - «Интеллектуальная специализация». В этой инициативе малые и средние компании были и остаются нашей стратегической целью из-за их потенциала к генерированию прибыли и созданию новых рабочих мест. Одновременно они способствуют социальной интеграции и культурному разнообразию, развитию человека, поддержке и использованию талантов. Я уверена, что в ближайшем будущем внутренняя бизнес-среда Молдовы сможет предлагать продукцию с высокой добавленной стоимостью на внешних рынках по конкурентоспособным ценам и с отличным качеством», - подчеркнула генеральный директор ODIMM.
 
DSC 0098 editedЗаместитель премьер-министра, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык сказал, что Правительство Республики Молдова стремится создать наиболее благоприятные нормативные рамки для предпринимателей. В настоящее время МСП составляют 98% от общего числа предприятий, объединяя 60% от общей численности работников и производя около 30% ВВП Республики Молдова. В этом отношении важным инструментом политики реформ являются Соглашение об ассоциации с ЕС и Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), подписанные в июне 2014 года.
 
«МСП являются двигателем экономики, и мы благодарны партнерам по развитию, понимающим это. С их помощью мы разрабатываем программы поддержки предпринимательства - PARE 1 + 1, PNAET, Women in Business». Обращаясь к теме, ставшей лейтмотивом конференции, Октавиан Калмык подчеркнул, что интеллектуальное развитие регионов начинается с наших национальных традиций, которые мы должны ценить.
 
Петер Михалко, глава Представительства ЕС в Молдове, заявил, что количество предпринимателей, присутствующих на мероприятии, является четким индикатором того, что страна не только нуждается в поддержке, но и имеет большой потенциал для проведения реформ в экономике, чтобы выйти на новый уровень развития. По словам европейского дипломата, ЕС продолжит поддержку Молдовы в реализации соглашения DCFTA, через которое бизнес-среда может иметь доступ к крупнейшему в мире европейскому рынку.DSC 0117 edited
 
 «С 2007 года ODIMM запустила при поддержке ЕС ряд проектов по поддержке предпринимательства: PARE 1 + 1, «Академию бизнеса для женщин», бизнес-инкубаторы. ODIMM стала надежным партнером для ЕС, содействуя развитию МСП, и успешная история сотрудничества ODIMM с ЕС на этом не остановится. Европейский Союз будет и далее финансировать такие программы поддержки предпринимательства, как “Business Academy for Women” и  бизнес-инкубаторы. На следующий год ODIMM получит около 4 миллионов евро для продолжения программ, а также и техническую помощь в размере 2,6 миллиона евро», - сказал Петер Михалко.
 
В течение дня докладчики представили информацию об экономическом и конкурентном развитии Республики Молдова; исследованиях и разработках зарубежных экспертов по картированию и определению потенциала регионов. Прошли презентации опыта Румынии и Италии по разделению регионов развития. В то же время были названы имеющиеся в Молдове инструменты поддержки МСП на региональном уровне и методы продвижения существующих в регионе конкурентоспособных преимуществ.
 
Во время мероприятия прошла выставка традиционных продуктов, характерных для четырех основных регионов Молдовы (Север, Центр, Юг и АТО Гагаузия).
 
Конференция завершилась церемонией награждения победителей национальных конкурсов «Лучший предприниматель в секторе МСП» и «МСП - модель социальной ответственности».
Vineri, 06 Octombrie 2017 12:12 Publicat in rubrica Comunicate de presă
22278583 10210678955309794 1953299154 nCirca 350 de antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum și ai instituțiilor de suport în afaceri  participă astăzi, 6 octombrie 2017, la Conferința Internațională a IMM-urilor, cu genericul “Specializarea inteligentă, motorul creșterii economice al regiunilor din Republica Moldova”, desfășurată de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova. Evenimentul face parte din seria activităților de promovare a antreprenoriatului organizate la nivel național în cadrul “MOLDOVA BUSINESS WEEK 2017”. 
 
Conferința are drept obiectiv  prezentarea potențialulului socio-economic al regiunilor din Republica Moldova și identificarea instrumentelor de sprijin pentru reorientarea structurilor industriale către ramurile emergente și piețele internaționale. În cadrul manifestării sunt abordate noile oportunităţi şi provocări generate de progresele înregistrate de Republica Moldova în asumarea şi implementarea cu responsabilitate a angajamentelor ce rezultă din parcursul european.
 
În deschiderea conferinței, Iulia Iabanji, Director general ODIMM a declarat că evenimentul de astăzi constituie o platformă unică și excelentă pentru desfăşurarea unui dialog deschis şi constructiv, în cadrul căruia vor fi abordate noile oportunităţi şi provocări generate de progresele înregistrate de Republica Moldova în asumarea şi implementarea cu responsabilitate a angajamentelor ce rezultă din parcursul european. 22323245 10210678955269793 2119787733 n
 
“Astăzi este imperativ pentru Moldova să adopte o nouă metodă de dezvoltare a antreprenorialului, și anume Specializarea Inteligentă. În această inițiativă IMM-le ramân un obiectiv strategic al nostru datorită potenţialului acestora de a genera venituri şi locuri noi de muncă, de a promova simultan integrarea socială şi diversitatea culturală, dezvoltarea umană, menţinerea şi capitalizarea talentelor. Am încrederea că în viitorul apropiat mediul de afaceri autohton va putea oferi produse cu valoare adăugată ridicată pe pieţele externe la preţuri competitive şi de o calitate excelentă”, a reiterat Directorul general ODIMM.
 
22278614 10210678955189791 1202694804 nOctavian Calmâc, vicepremier și ministru al Economiei și Infrastructurii a declarat că Guvernul Republicii Moldova își propune să creeze un cadru de reglementare cât mai favorabil pentru antreprenori. La ora actuală IMM-urile constituie 98% din numărul total de întreprinderi, 60% numărul total de forță de muncă, contribuind cu circa 30 la sută în PIB-ul anul al R.Moldova. În acest sens, un instrument important pentru politicile de reformă constituie Acordul de Asociere cu UE și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, semnat în iunie 2014.
 
“IMM-urile constituie motorul economiei și în acest sens, un instrument important pentru politicile, de reformă constituie Acordul de Asociere cu UE și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, semnat în iunie 2014. Aducem mulțumiri partenerilor de dezvoltare. Cu sprijinul lor dezvoltăm programele de suport pentru mediul antreprenorial- PARE 1+1, PNAET, Femei în Afaceri”. Referindu-se la tematica discutată astăzi la conferință, Octavian Calmâc a reiterate faptul  că dezvoltarea inteligentă a regiunilor începe de la tradițiile noastre naționale pe care trebuie să le punem în valoare. 
 
Peter Michalko, șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova, a menționat că numărul antreprenorilor prezenți la eveniment este un indicator clar că țara nu doar are nevoie, dar are și un potențial foarte mare de a implementa reformele în economie, astfel încât nivelul de dezvoltare să crească. Potrivit diplomatului european, UE va continua sprijinul R.Moldova pentru implementarea Acordului DCFTA prin care mediul de afaceri poate avea acces la cea mai mare piață europeană. 22323197 10210678955229792 974117992 n
 
 “Din 2007 ODIMM a beneficiat de sprijinul UE pentru proiectele de suport destinate antreprenorilor: PARE 1+1, Incubatoarele de Afaceri. ODIMM a devenit un partener de încredere pentru UE promovând stimularea dezvoltării IMM-urilor și istoria de succes a colaborării ODIMM cu UE nu se va opri aici. UE va finanța în continuare programele de suport antreprenorial “Business Academy for Women”, „Incubatoarele de Afaceri”. Pentru anul viitor ODIMM va primi circa 4 mil euro pentru continuitatea programelor și asistență tehnică de 2, 6 mil euro pentru programele gestionate”, a subliniat Peter Michalko.
Pe parcursul zilei, raportorii vor  prezenta informații privind dezvoltarea economică și competitivă a Republicii Moldova, studii și cercetări ale experților străini privind cartografierea și identificarea potențialului regional, prezentarea experienței României și Italiei de divizare a regiunilor de dezvoltare. Totodată, vor fi descrise instrumentele de suport pentru IMM-uri la nivel regional și metode de promovare al potențialului și avantajului competitiv regional din Republica Moldova. 
 
Pe parcursul manifestării este deschisă o expoziție cu produse tradiționale specifice celor 4 regiuni de dezvoltare din R.Moldova (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia).
 
Conferința se va încheia cu ceremonia de premiere a câștigătorilor concursurilor naționale ”Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM” și ”IMM – Model de Responsabilitate Socială”.  
 
Departamentul Comunicare și RP ODIMM
Joi, 05 Octombrie 2017 08:57 Publicat in rubrica Anunţuri
Baner conferinta 2017
Stimați colegi, 
 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) vă invită la Conferința Internațională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii care va avea loc pe 6octombrie 2017, începând cu ora 9.30, în Radisson Blu Leogrand Convention Center, Sala Răut și Prut (mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 77). 
 
Evenimentul are drept scop punerea în discuție a perspectivelor R.Moldova prin prisma specializării inteligente și utilizarea potențialului economic al regiunilor. În cadrul conferinței vor fi prezentate informații privind dezvoltarea economică și competitivă a Republicii Moldova, studii și cercetări ale experților străini privind cartografierea și identificarea potențialului regional, prezentarea experienței României și Italiei de divizare a regiunilor de dezvoltare. Totodată, vor fi descrise instrumentele de suport pentru IMM-uri la nivel regional și metode de promovare al potențialului și avantajul competitiv regional din Republica Moldova.
 
Pe parcursul manifestării va derula o expoziție cu produse tradiționale specifice celor 4 regiuni de dezvoltare din R.Moldova (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia).
 
Conferința se va încheia cu ceremonia de premiere a  câștigătorilor concursurilor naționale ”Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM” și ”IMM – Model de Responsabilitate Socială”
 Agenda
 
Pagina 2 din 10
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE