Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Campanie de informare
fgc blue finalAccesul la finanțare este unul dintre impedimentele principale pentru dezvoltarea firmelor mici și mijlocii din Republica Moldova. Majoritatea antreprenorilor autohtoni, care au nevoie de bani pentru a-și susține activitatea curentă sau pentru investiții care să le ajute la dezvoltarea și creșterea afacerilor, se orientează spre creditul bancar ca sursă de finanțare. În teorie lucrurile stau bine. Însă în practică, IMM-urile întâlnesc multe impedimente în procesul de contractare a creditelor. Un colac de salvare pentru antreprenorii, care nu reuşesc să convingă instituţiile financiare privind viabilitatea afacerilor este Fondul de stat de garantarea creditelor (FGC), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).  
 
Pentru întreprinderile care nu dețin suficient gaj și pot rata șansa de a obține un împrumut bancar, Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) are posibilitatea de a garanta până la 70 la sută din valoarea creditului. Schema de acordare a garanțiilor financiare este următoarea: antreprenorul care dorește să beneficieze de garanții oferite de FGC va trebui să meargă la una din cele 7 bănci partenere pentru a negocia condițiile procedurii de creditare, după care ODIMM oferă o garanție financiară pentru diferența negociată de gaj. Garanția financiară este oferită pentru maxim 5 ani.
 
Atât în Republica Moldova, cât și în alte state, așa cum demonstrează practica internațională, garanțiile de creditare presupun și anumite costuri. ODIMM a simplificat procedura de solicitare a garanţiei, oferind IMM-urilor acces mai rapid la finanţare, reducând costurile de garantare de la 2% la 0,5% anual. 
 
Vlad Mantaluța, șeful Fondului de Garantare a Creditelor, susține, că pentru perfectarea unui contract de gaj/ipotecă agentul economic suportă cheltuieli de evaluare, notariale, de asigurare etc, care de multe ori sunt cu mult mai mari decât costul garanției financiare. Prin urmare, dacă substituim aceste cheltuieli, costul garanției oferite de ODIMM nu majorează finanțarea, iar acest lucru este un argument în plus ca reprezentanții ÎMM-uri să opteze anume pentru această garanție oferită de stat.
fgc blue finalДоступ к финансированию является одним из главных препятствий на пути развития малого и среднего бизнеса в Молдове. Большинство местных предпринимателей, которым нужны деньги для поддержания текущей деятельности или инвестиций, с тем, чтобы  развить и укрупнить бизнес, ориентируются на банковские кредиты как источник финансирования. В теории всё хорошо. Но на практике малый и средний бизнес сталкиваются с многочисленными препятствиями в процессе кредитования. Спасательным кругом для предпринимателей, который помогает убедить финансовые институты в жизнеспособности их бизнеса, является Государственный фонд гарантирования кредитов (FGC, ФГК), управляемый Организацией по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM).
 
Для предприятий, которые не имеют достаточного обеспечения и могут упустить свой шанс получить кредит в банке, фонд может гарантировать до 70 % от суммы кредита. Схема предоставления финансовых гарантий заключается в следующем: предприниматель, которому нужно обеспечение кредита в одном из семи коммерческих банков – партнёров FGC, в процессе переговоров прибегает к помощи  ODIMM. И может получить от Фонда гарантирования кредитов поручительство. Такое финансовое обеспечение предоставляется на срок до пяти лет.
 
И в Молдове, и других странах, как показывает международная практика, выдача кредитных гарантий связана с определёнными затратами. ODIMM упростила процедуру предоставления гарантий, что обеспечило не только более быстрый доступ МСП к финансированию, но и снижение затрат на гарантию от 2% до 0,5% в год.
 
Влад Манталуца, глава Фонда гарантирования кредитов, подчёркивает, что для заключения договора залога/ипотеки экономический субъект берёт на себя расходы по оценке, оплату нотариуса, страхование и т.д., которые зачастую намного выше, чем стоимость финансовых гарантий. Поэтому, если сопоставить все эти расходы, стоимость гарантий, предоставляемых ODIMM, является дополнительным аргументом, из-за чего представители малого и среднего бизнеса выбирают эту услугу, предоставляемую государством.
 
Кроме того, начиная с 2013 года, предлагается финансовая гарантия для компаний-экспортёров. С 2016 года её максимальная сумма составляет 5 млн леев, с уровнем покрытия 50% от суммы кредита. На протяжении многих лет этот механизм продемонстрировал функциональность и жизнеспособность, и предприниматели имели возможность убедиться в том, что он является эффективным инструментом для развития бизнеса.
 
С начала этого года ODIMM через ФГК предоставила 42 финансовые гарантии на сумму 25 миллионов леев, которые привлекли инвестиции на сумму более 106 миллионов леев. Анализ воздействия показывает, что каждый лей, предоставленный в качестве обеспечения, позволяет привлечь инвестиции в размере 5 леев.
 
Кредиты, обеспеченные ODIMM, улучшили производственные мощности в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, переработке древесины, сфере услуг, строительстве и т.д. Одновременно следует отметить их благотворное влияние на создание новых рабочих мест, рост товарооборота, увеличение отчислений в государственный бюджет.
RSC finÎn condițiile actuale o afacere de succes nu se mai raportează doar la ecuația vânzări-profit, acțiunile fiind mai largi și mai variate, una dintre acestea este Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC).
 
Banca Mondială vede în responsabilitatea socială a companiei un angajament al întreprinderii faţă de stakeholderi (părți interesate) şi totodată un instrument prin care poate fi îmbunătăţită situaţia comunităţilor locale în care compania îşi desfăşoară activitatea.
 
Uniunea Europeană este şi ea interesată de dezvoltarea şi implementarea conceptului de RSC,care este parte a strategiei Europa 2020 pentru o creştere economică sustenabilă. În viziunea Comisiei Europene, RSC reprezintă „un concept prin care companiile integrează voluntar, din proprie iniţiativă, preocupările faţă de mediu şi cele sociale în operaţiunile lor de afaceri şi în interacţiunile lor cu stakeholderii”.
 
RSC se caracterizează prin antreprenoriat responsabil, voluntar, ce aduce beneficii angajaților, grupurilor social vulnerabile, întregii societăți, mediului, etc. Modelul RSC constă dintr-o serie de politici de business ce sunt orientate spre crearea unui echilibru dintre bunăstarea societăţii și obiectivele stabilite de companie. Principiile implicite ale acestui concept au un caracter continuu și un impact social de lungă durată. 
 
De ce este importantă activitatea de RSC? Mai multe studii constată că există o legătură directă între gradul de dezvoltare al unei țări și importanța care se acorda eticii în afaceri. Imaginea unei companii depinde nu numai de indicatorii economico-financiari, de calitatea produselor, de locurile noi create, dar mai este influenţată considerabil de modul prin care compania este văzută de societate care își formează anumite aşteptări, cum îşi realizează activitatea, cum își consumă resursele naturale, cum utilizează munca angajaţilor, ce impact are businessul asupra dezvoltării comunităţii, etc. 
 
Care sunt avantajele politicii RSC pentru IMM: mai mare satisfacţie şi loialitate a clienţilor; motivaţie şi loialitate a angajaţilor,bună promovare; bună poziţionare pe piaţă; relaţionare cu partenerii de afaceri interni și externi, cu autorităţile locale; utilizarea mai eficientă a resurselor umane şi de producţie. În ultimă instanță, RSC este o modalitate prin care businessul interacționează cu societatea. Literatura de specialitate identifică trei modele principale de interacţiune a businessului cu societatea: filantropia, voluntariatul și RSC. Adesea businessul se limitează doar la primele 2 modele și nu consideră oportun de a merge pe calea activității de RSC: filantropie și voluntariat.
 
Modelul de filantropie include totalitatea activităţilor ce implică un ajutor material acordat benevol și necondiţionat de către companie unor categorii sociale sau organizaţii nevoiașe. Voluntariatul, dacă e făcut la nivel de companie este și el parte componentă a activităților filantropice, întrucât în acest caz compania investește resurse umane și de timp în beneficiul comunității. Această formă de filantropie este una clasică și frecvent întâlnită în Moldova.
 
RSC este un concept recent apărut şi în terminologia şi practica folosită de întreprinderile din Republica Moldova, ultimii ani fiind marcați de creșterea conștiinței companiilor privind rolul lor în dezvoltarea socială. Constituirea rețelei Pactului Global Moldova (PGM), precum și creșterea numărului de companii ce au aderat la PGM, inclusiv și ODIMM, este o dovadă în acest sens. Totodată, majoritatea întreprinzătorilor nu înţeleg încă ce presupune de fapt RSC,  și nu sesizează integrarea în practica curentă a acestor principii şi valori şi nici nu conştientizează beneficiile pe care le poate aduce companiei.
 
Începând cu anul 2010 ODIMM organizează anual Concursul național “IMM-model de Responsabilitate Social Corporativă”, cu scopul promovării acestui concept în rândul antreprenorilor și diseminării celor mai bune practici realizate de către ei. Pe parcursul realizării acestui concurs, au fost depuse peste 85 de formulare de participare și premiați circa 29 de IMM-uri care realizează activități de RSC pe 4 principii distincte: responsabilitatea față de mediu, angajați, societate și parteneri.
 
Apreciem enorm activitățile realizate de acești întreprinzători și aportul adus la dezvoltarea comunității în care activează.
 
Ceea ce ne dorim, inclusiv prin acest concurs, este ca pentru cât mai  multe  IMM-uri principiile de RSC să devină o filozofie a businessului pe care îl gestionează.  
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE